Thêm trường hợp được xác định là DN có giao dịch liên kết

Ngày 05/11/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá GDLK; quyền và nghĩa vụ của NNT trong xác định giá GDLK, thủ tục kê khai, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với NNT có GDLK.

Về phạm vi điều chỉnh, Điều 1 của NĐ quy định cụ thể gồm: Các GDLK thuộc phạm vi điều chỉnh của NĐ này là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua bán trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua bán, sử dụng nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020. Các nghị định số 20/2017 và NĐ 68/2020 hết hiệu lực.

Các quy định chuyển tiếp về kê khai, quyết toán thuế TNDN năm 2017 và 2018 (tại NĐ 68/2020) được tiếp tục quy định tương tự tại Điều 22 của NĐ 132/2020.

Đối với chi phí lãi vay khi quyết toán thuế TNDN năm 2019 được chuyển sang kỳ tiếp theo theo quy định tại NĐ 68/2020, thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm kể từ kỳ tính thuế TNDN 2020. Sau 5 năm mà không chuyển hết thì không được chuyển sang các kỳ tính thuế tiếp theo.

Nghị định 132/2020 cũng ban hành các Phụ lục kèm theo gồm:

– Phụ lục I: bản khai Thông tin về quan hệ liên kết và GDLK kèm bản Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu;

– Phụ lục II: bản khai Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia;

– Phụ lục III: bản khai Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu;

– Phụ lục IV: Bản khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia kèm bản Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 132/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05
tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13
tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh
nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế
thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Luật Về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài
chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định
về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp,
trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của
người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách
nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có
phát sinh giao dịch liên kết.

2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm
vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho
thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính
khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển
nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung
nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ
liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều
chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 2. Đối tượng
áp dụng

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập
doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định
tại điều 5 Nghị định này.

2. Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế,
Cục Thuế và Chi cục Thuế.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân
khác có liên quan đến việc áp dụng quy định về quản lý thuế đối với giao dịch
liên kết.

Điều 3. Nguyên tắc
áp dụng

1. Người nộp thuế có giao dịch liên kết
phải loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối,
tác động để kê khai, xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết
tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện.

2. Cơ quan thuế quản lý, kiểm tra,
thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc
giao dịch độc lập và bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế
tương ứng với giá trị tạo ra từ bản chất giao dịch, hoạt động sản xuất, kinh
doanh của người nộp thuế, không công nhận các giao dịch liên kết không theo
nguyên tắc giao dịch độc lập làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân
sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết đó để xác định
đúng nghĩa vụ thuế quy định của Nghị định này.

Điều 4. Giải
thích từ ngữ

Ngoài các từ ngữ đã được giải thích tại
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, các từ ngữ sau đây
được hiểu như sau:

1. “Hiệp định thuế” là thuật ngữ rút
gọn của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với
các loại thuế đánh vào thu nhập hoặc tài sản ký kết giữa Việt Nam và các quốc
gia, vùng lãnh thổ, bao gồm cả các Hiệp định, Nghị định thư sửa đổi, bổ sung
các Hiệp định hiện có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

2. “Thỏa thuận của Nhà chức trách có
thẩm quyền” là thuật ngữ rút gọn của Thỏa thuận có hiệu lực giữa Nhà chức trách
có thẩm quyền của các quốc gia, vùng lãnh thổ là các bên tham gia điều ước quốc
tế về thuế và có yêu cầu trao đổi thông tin tự động đối với Báo cáo lợi nhuận
liên quốc gia.

3. “Thỏa thuận quốc tế về thuế”, “Điều
ước quốc tế về thuế” là các thỏa thuận, điều ước quốc tế song phương và đa
phương trong lĩnh vực thuế.

4. “Cơ quan thuế đối tác” là Cơ quan
thuế của nước, vùng lãnh thổ ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam.

5. “Đối tượng so sánh độc lập” là các
giao dịch độc lập giữa các bên không có quan hệ liên kết hoặc doanh nghiệp thực
hiện giao dịch độc lập được lựa chọn trên cơ sở phân tích, so sánh, xác định đối
tượng so sánh tương đồng để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ
lợi nhuận nhằm xác định nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp
thuế, đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và Luật Thuế thu nhập doanh
nghiệp.

6. “Khác biệt trọng yếu” là khác biệt
về các yếu tố hình thành giá có ảnh hưởng quan trọng hoặc đáng kể đến mức giá,
tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của các bên tham gia giao dịch.

7. “Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế”
là các thông tin, dữ liệu do Cơ quan thuế thu thập, xây dựng, quản lý từ các
nguồn khác nhau theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13
tháng 6 năm 2019, bao gồm cả cơ sở dữ liệu và thông tin trao đổi với các cơ
quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.

8. “Khoảng giá trị giao dịch độc lập”
là tập hợp các giá trị về mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận
của các đối tượng so sánh độc lập được Cơ quan thuế hoặc người nộp thuế lựa chọn
trên cơ sở dữ liệu quy định tại điều 17 Nghị định này. Các giá trị thuộc tập hợp
này có mức độ so sánh tin cậy tương đương nhau. Trong trường hợp cần thiết, áp
dụng phương pháp xác suất thống kê để xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập
chuẩn và giá trị trung vị mang tính chất đại diện, phổ quát, phổ biến nhằm tăng
độ tin cậy của tập hợp các đối tượng so sánh độc lập.

9. “Khoảng giá trị giao dịch độc lập
chuẩn” là tập hợp các giá trị từ bách phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75; trung
vị của khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là giá trị bách phân vị thứ 50
theo hàm xác suất thống kê.

10. “Tổ chức thay mặt nộp báo cáo” là
thuật ngữ sử dụng để chỉ tổ chức được Công ty mẹ tối cao của tập đoàn ủy quyền
nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập đoàn cho Cơ quan thuế.

Điều 5. Các bên
có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau
đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các
trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc
gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp
cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều
này được quy định cụ thể như sau:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp
hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất
25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất
về vốn góp của chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng
số cổ phần của doanh nghiệp kia;

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho
một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản
vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao
dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng
25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá
trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành
viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác
với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm
trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của
doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định
có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp thứ hai;

e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50%
thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết
định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một
bên thứ ba;

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc
chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân
thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ
kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con
dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị,
em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc
cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu
ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;

h) Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ
trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá
nhân nước ngoài;

i) Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát
của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực
tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

k) Các trường hợp khác trong đó doanh
nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia;

l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao
dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của
doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu
tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm
soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định
tại điểm g khoản này.

Chương II

PHÂN TÍCH, SO
SÁNH, LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG SO SÁNH ĐỘC LẬP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH
LIÊN KẾT

Điều 6. Nguyên tắc
phân tích, so sánh

1. Phân tích, so sánh giao dịch liên
kết thực hiện theo nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ
thuế để xác định bản chất giao dịch liên kết:

a) Bản chất giao dịch được đối chiếu
giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận giao dịch của các bên liên kết với
thực tiễn thực hiện của các bên. Trường hợp người nộp thuế phát sinh giao dịch
liên kết nhưng không có thỏa thuận bằng văn bản hoặc thỏa thuận không phù hợp
nguyên tắc giao dịch độc lập hoặc thực tế thực hiện không phù hợp nguyên tắc
giao dịch độc lập giữa các bên không có quan hệ liên kết, giao dịch liên kết phải
được xác định theo đúng bản chất kinh doanh giữa các bên độc lập, cụ thể: Bên
liên kết nhận doanh thu, lợi nhuận từ giao dịch liên kết với người nộp thuế phải
có quyền sở hữu và kiểm soát rủi ro kinh doanh đối với các tài sản, hàng hóa, dịch
vụ, nguồn lực, quyền mang lại lợi ích kinh tế và các quyền tạo ra thu nhập từ cổ
phần, cổ phiếu và các công cụ tài chính khác và người nộp thuế phát sinh chi
phí từ giao dịch với bên liên kết phải nhận được lợi ích, giá trị kinh tế trực
tiếp hoặc góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất,
kinh doanh của người nộp thuế phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập;

b) Bản chất giao dịch được xác định bằng
phương pháp thu thập thông tin, chứng cứ, dữ liệu về giao dịch, rủi ro của các
bên liên kết trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Phân tích, so sánh giao dịch liên
kết với giao dịch độc lập:

a) Căn cứ đối chiếu các hợp đồng, văn
bản, thỏa thuận và quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính trong các giao dịch
liên kết của người nộp thuế là dữ liệu, thực tế thực hiện giao dịch giữa các
bên liên kết để so sánh với các quyết định kinh doanh có thể được các bên độc lập
chấp thuận trong điều kiện tương đồng. Nguyên tắc đối chiếu áp dụng trong phân
tích, so sánh coi trọng bản chất và thực tiễn kinh doanh, rủi ro gánh chịu của
các bên liên kết hơn là các thỏa thuận bằng văn bản;

b) Phân tích, so sánh phải đảm bảo
tính tương đồng giữa doanh nghiệp thực hiện giao dịch độc lập với doanh nghiệp
có giao dịch liên kết hoặc giao dịch độc lập với giao dịch liên kết, không có yếu
tố khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân
bổ lợi nhuận giữa các bên. Trường hợp có yếu tố khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến
mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận, phải phân tích, xác định
và thực hiện điều chỉnh loại trừ yếu tố khác biệt trọng yếu đó thông qua so
sánh các yếu tố quy định tại Điều 7, Điều 10 Nghị định này và phù hợp với từng
phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều
15 Nghị định này.

Điều 7. Lựa chọn
đối tượng so sánh độc lập

1. Lựa chọn đối tượng so sánh độc lập
nội bộ là việc lựa chọn giao dịch của chính người nộp thuế với bên không có
quan hệ liên kết, đảm bảo tương đồng không có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến
mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên. Trường hợp
không có đối tượng so sánh độc lập nội bộ tương đồng, thực hiện lựa chọn đối tượng
so sánh theo điểm b và c khoản 3 điều 17 Nghị định này. Việc so sánh giữa giao
dịch liên kết và giao dịch độc lập được thực hiện trên cơ sở từng giao dịch đối
với từng sản phẩm tương đồng. Trường hợp không thể so sánh giao dịch theo sản
phẩm, việc gộp chung các giao dịch phải đảm bảo phù hợp bản chất, thực tiễn
kinh doanh và việc áp dụng phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết được
thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định này.

2. Dữ liệu tài chính, kinh doanh của
các đối tượng so sánh phải đảm bảo độ tin cậy để sử dụng cho mục đích kê khai,
tính thuế, phù hợp với các quy định về kế toán, thống kê và thuế. Thời điểm
phát sinh giao dịch của các đối tượng so sánh độc lập phải cùng thời điểm phát
sinh với giao dịch liên kết hoặc có năm tài chính cùng với năm tài chính của
người nộp thuế, trừ trường hợp đặc thù cần thiết mở rộng thời gian so sánh theo
quy định tại Điều 9 Nghị định này. Định dạng dữ liệu phải đảm bảo có thể so
sánh, tính toán được các mức giá tại thời điểm giao dịch hoặc trong cùng kỳ
tính thuế; dữ liệu so sánh về tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận phải
đảm bảo ít nhất là ba kỳ tính thuế liên tục. Đối với các giá trị tỷ suất, tỷ lệ
tương đối, người nộp thuế làm tròn số đến chữ số thứ hai sau dấu thập phân. Trường
hợp số tương đối được lấy từ các số liệu công bố không có số tuyệt đối đi kèm
và không sử dụng nguyên tắc làm tròn này thì lấy theo số liệu đã công bố có
trích dẫn nguồn.

3. Số lượng tối thiểu đối tượng so
sánh độc lập được chọn sau khi phân tích, so sánh và điều chỉnh khác biệt trọng
yếu được lựa chọn như sau: 01 đối tượng trong trường hợp giao dịch liên kết hoặc
người nộp thuế thực hiện giao dịch liên kết và đối tượng so sánh độc lập không
có khác biệt; 03 đối tượng trong trường hợp đối tượng so sánh độc lập có khác
biệt nhưng có đủ thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ tất cả các khác biệt
trọng yếu và 05 đối tượng trong trường hợp chỉ có thông tin, dữ liệu làm cơ sở
để loại trừ hầu hết các khác biệt trọng yếu của đối tượng so sánh độc lập.

Điều 8. Điều chỉnh
mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế

1. Trường hợp tìm kiếm được các đối
tượng so sánh độc lập có mức độ so sánh tin cậy tương đương nhau, không có khác
biệt hoặc có khác biệt nhưng có đủ thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ tất
cả các khác biệt trọng yếu:

a) Nếu mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ
lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế thuộc khoảng giá trị giao dịch độc lập
của các đối tượng so sánh độc lập tương đồng thì người nộp thuế không phải thực
hiện điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận để xác định
giá giao dịch liên kết;

b) Nếu mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ
lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế không thuộc khoảng giá trị giao dịch độc
lập của các đối tượng so sánh độc lập tương đồng thì người nộp thuế phải xác định
giá trị thuộc khoảng giao dịch độc lập phản ánh mức độ tương đồng cao nhất với
giao dịch liên kết để điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi
nhuận của giao dịch liên kết nhưng không làm giảm thu nhập chịu thuế, không làm
giảm nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế.

2. Trường hợp chỉ có thông tin dữ liệu
làm cơ sở để loại trừ hầu hết các khác biệt trọng yếu của đối tượng so sánh độc
lập, tối thiểu lựa chọn 05 đối tượng so sánh độc lập và áp dụng khoảng giá trị
giao dịch độc lập chuẩn theo hướng dẫn tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định
này. Việc lựa chọn giá trị thuộc khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn để điều
chỉnh, xác định lại mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của
người nộp thuế như sau:

a) Nếu mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ
lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế là giá trị thuộc khoảng giá trị giao dịch
độc lập chuẩn của các đối tượng so sánh độc lập tương đồng, người nộp thuế
không phải điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận để
xác định giá giao dịch liên kết;

b) Trường hợp mức giá, tỷ suất lợi
nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế không thuộc khoảng giá trị
giao dịch độc lập chuẩn của các đối tượng so sánh độc lập tương đồng, người nộp
thuế phải xác định giá trị thuộc khoảng giao dịch độc lập chuẩn phản ánh mức độ
tương đồng cao nhất với giao dịch liên kết để điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi
nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của giao dịch liên kết và xác định thu nhập chịu
thuế, số thuế phải nộp nhưng không làm giảm thu nhập chịu thuế, không làm giảm
nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước;

c) Trường hợp cơ quan thuế thực hiện điều
chỉnh hoặc ấn định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người
nộp thuế, giá trị điều chỉnh hoặc ấn định là giá trị trung vị của khoảng giá trị
giao dịch độc lập chuẩn.

3. Căn cứ phương pháp xác định giá
giao dịch liên kết và các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn, thực hiện điều
chỉnh mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế
để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế không làm giảm
nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Điều 9. Mở rộng
phạm vi phân tích, so sánh

1. Đối với giao dịch liên kết mang
tính đặc thù hoặc duy nhất không tìm kiếm được đối tượng so sánh độc lập để so
sánh thì thực hiện mở rộng phạm vi phân tích, so sánh về ngành, thị trường địa
lý, thời gian so sánh để tìm kiếm đối tượng so sánh độc lập. Việc mở rộng phạm
vi phân tích, so sánh được thực hiện như sau:

a) Lựa chọn các đối tượng so sánh độc
lập theo phân ngành kinh tế thống kê có tính tương đồng cao nhất với phân ngành
hoạt động của người nộp thuế trong cùng thị trường địa bàn, cùng địa phương,
trong nước;

b) Mở rộng địa bàn so sánh sang các
nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

2. Trường hợp mở rộng phạm vi phân
tích lựa chọn đối tượng so sánh độc lập tại các địa bàn nêu trên, phải phân
tích tính tương đồng và các khác biệt trọng yếu định tính và định lượng theo
quy định tại khoản 6 Điều 10 và Điều 14 Nghị định này hoặc sử dụng số liệu, dữ
liệu của các đối tượng so sánh độc lập trong niên độ trước và thực hiện điều chỉnh
các khác biệt trọng yếu do yếu tố thời gian (nếu có).

Thời gian mở rộng thu thập số liệu, dữ
liệu của đối tượng so sánh độc lập không quá một năm tài chính so với năm tài
chính của người nộp thuế nếu sử dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết
quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Điều 10. Các
tiêu thức để phân tích, so sánh, điều chỉnh khác biệt trọng yếu

1. Phân tích, so sánh áp dụng phương pháp
đối chiếu, rà soát, điều chỉnh khác biệt trọng yếu đối với các yếu tố so sánh để
lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập gồm đặc tính sản phẩm của hàng hóa, dịch
vụ, tài sản (sau đây viết tắt là đặc tính sản phẩm); chức năng hoạt động và tài
sản, rủi ro sản xuất kinh doanh; điều kiện hợp đồng và điều kiện kinh tế khi
phát sinh giao dịch.

2. Đặc tính sản phẩm là các đặc tính
có ảnh hưởng đến giá của sản phẩm bao gồm: đặc tính hàng hóa hữu hình như đặc
tính vật lý, chủng loại sản phẩm, chất lượng, nhân hiệu thương mại của sản phẩm,
độ tin cậy, tính sẵn có và sản lượng cung cấp; đặc tính dịch vụ như bản chất, mức
độ phức tạp, chuyên môn và phạm vi dịch vụ; đặc tính tài sản vô hình như hình
thức chuyển giao, loại hình tài sản, hình thức sở hữu, thời hạn, mức độ bảo hộ
sở hữu, thời gian chuyển giao, các quyền được chuyển giao và các lợi ích có thể
thu được từ việc sử dụng tài sản vô hình.

a) Phân tích tài sản vô hình và khả
năng phân bổ lợi nhuận cho các bên liên kết không chỉ căn cứ vào quyền sở hữu
pháp lý mà phải xem xét tất cả các hoạt động kiểm soát rủi ro và năng lực tài
chính để quản lý rủi ro đối với toàn bộ quá trình phát triển, gia tăng, duy
trì, bảo hộ và khai thác tài sản vô hình giữa các bên liên kết. Việc phân tích,
so sánh căn cứ vào một số đặc điểm của tài sản vô hình như tính độc quyền; phạm
vi và thời hạn bảo hộ pháp lý; các quyền xác lập theo văn bằng bảo hộ, giấy
phép và văn bản chuyển giao quyền của tài sản vô hình; phạm vi địa lý đối với
các quyền của tài sản vô hình; vòng đời; giai đoạn phát triển; quyền về tăng cường
giá trị, sửa đổi và cập nhật đối với tài sản vô hình; mức lợi nhuận dự kiến của
tài sản vô hình;

b) Phân tích đặc điểm tài sản vô hình
bao gồm các nội dung xác định tài sản vô hình sử dụng hoặc chuyển nhượng trong
giao dịch và những rủi ro cụ thể, trọng yếu về kinh tế liên quan đến phát triển,
gia tăng, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình; xác định thỏa thuận tại
hợp đồng như quyền sở hữu pháp lý đối với tài sản vô hình, các điều khoản và điều
kiện của thỏa thuận pháp lý, đăng ký, thỏa thuận về giấy phép và các hợp đồng
liên quan, các rủi ro kèm theo; xác định bên thực hiện chức năng khai thác, sử
dụng tài sản, quản lý rủi ro liên quan đến phát triển, gia tăng, duy trì, bảo hộ
và khai thác tài sản vô hình; xác định các điều khoản thỏa thuận theo hợp đồng
và thực tiễn thực hiện của các bên; xác định giao dịch liên kết thực tế liên
quan đến phát triển, gia tăng, duy trì, bảo hộ và khai thác tài sản vô hình khi
xem xét quyền sở hữu pháp lý của tài sản vô hình và các mối quan hệ, các quyền
theo hợp đồng có liên quan, quá trình thực hiện của các bên và xác định giá của
giao dịch phù hợp với đóng góp, chức năng thực hiện, tài sản sử dụng và rủi ro
giả định của các bên.

3. Chức năng hoạt động, tài sản và rủi
ro sản xuất kinh doanh do mỗi bên của hợp đồng thực hiện và tài sản, rủi ro sản
xuất kinh doanh trong mối quan hệ với các chi phí cơ hội, điều kiện kinh tế, điều
kiện ngành, lĩnh vực hoạt động và vị trí địa lý của người nộp thuế được phân
tích để xác định các yếu tố phản ánh khả năng thu lợi nhuận từ các hoạt động và
thực tiễn kinh doanh mà người nộp thuế đã thực hiện gắn với chức năng và việc sử
dụng các tài sản, vốn và chi phí có liên quan.

Kết quả phân tích phản ánh chức năng
chính trong mối quan hệ giữa việc sử dụng các loại tài sản, vốn, chi phí cơ hội
cũng như rủi ro gắn với việc đầu tư tài sản, vốn và chi phí đó với khả năng thu
lợi nhuận mà người nộp thuế thực hiện có liên quan đến giao dịch kinh doanh, cụ
thể:

a) Một số chức năng chính của doanh
nghiệp được phân tích trong toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn bao gồm nghiên cứu,
phát triển như thực hiện dịch vụ nghiên cứu phát triển theo hợp đồng, tự chủ
nghiên cứu phát triển, phát triển công nghệ kỹ thuật và thiết kế sản phẩm; sản
xuất gồm sản xuất tự chủ, sản xuất cấp phép, sản xuất theo hợp đồng, gia công,
lắp ráp, cài đặt thiết bị; mua bán, quản lý nguyên vật liệu và các hoạt động
mua bán khác; phân phối gồm phân phối tự chủ, phân phối rủi ro hạn chế, đại lý
hoa hồng, phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ như
pháp lý, kế toán tài chính, tín dụng thu nợ, đào tạo và quản lý nhân sự; cung cấp
dịch vụ vận chuyển, lưu kho; thực hiện phát triển thương hiệu như hoạt động
marketing, quảng cáo, quảng bá, nghiên cứu thị trường và chức năng khác trong
chuỗi giá trị ngành;

b) Một số tài sản chính của doanh
nghiệp gồm tài sản vô hình như bí quyết kỹ thuật, bản quyền, bí quyết kinh
doanh, công thức bí mật, bằng sáng chế, các tài sản vô hình liên quan tới hoạt
động thương mại, marketing như thương hiệu, hệ thống xây dựng và nhận diện
thương hiệu, danh sách, số liệu và quan hệ với khách hàng; tài sản hữu hình như
nhà xưởng, máy móc, thiết bị; các tài sản tài chính và các quyền lợi, lợi ích
kinh tế từ các tài sản này trong quá trình khai thác, sử dụng và chuyển nhượng
tài sản;

c) Một số rủi ro chính trong kinh
doanh gồm rủi ro chiến lược hoặc rủi ro thị trường do thực hiện các chiến lược
kinh doanh như thâm nhập, mở rộng hoặc duy trì thị trường; rủi ro về cơ sở hạ tầng
hay rủi ro hàng tồn kho; rủi ro tài chính như rủi ro tín dụng và nợ xấu, rủi ro
tỷ giá hối đoái; rủi ro giao dịch như các yếu tố giá và điều khoản thanh toán
trong giao dịch thương mại; rủi ro sản phẩm từ thiết kế phát triển, sản xuất đến
quản lý chất lượng và dịch vụ sau bán hàng; rủi ro kinh doanh từ các khoản đầu
tư vốn và số lượng khách hàng và các rủi ro bất khả kháng.

Phân tích rủi ro kinh doanh của người
nộp thuế trong toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn nhằm xác định các rủi ro trọng
yếu đối với toàn bộ chuỗi giá trị ngành, khả năng kiểm soát rủi ro như việc đưa
ra quyết định quản lý rủi ro và xử lý khi thực tế xảy ra các rủi ro này, bao gồm:
xác định các rủi ro chính về kinh tế; đánh giá mức độ phân bổ, dàn xếp rủi ro tại
các hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận của người nộp thuế; phân tích chức
năng kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trên hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa
thuận; kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện và gánh chịu, phân bổ rủi ro của
người nộp thuế trên thực tế. Trường hợp có khác biệt về phân bổ rủi ro tại các
hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận so với thực tiễn thực hiện, căn cứ kết
quả phân tích rủi ro, Cơ quan thuế thực hiện phân bổ lại rủi ro và điều chỉnh mức
giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế.

4. Điều khoản hợp đồng khi thực hiện giao
dịch bao gồm một số các điều khoản về khối lượng, điều kiện giao dịch hoặc phân
phối sản phẩm; thời hạn, điều kiện và phương thức thanh toán; điều kiện bảo
hành, thay thế, nâng cấp, chỉnh sửa hoặc hiệu chỉnh sản phẩm; điều kiện về đặc
quyền kinh doanh, phân phối sản phẩm; một số điều kiện có ảnh hưởng kinh tế
khác như dịch vụ hỗ trợ, tư vấn kiểm tra chất lượng, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ
quảng cáo, khuyến mại.

a) Trường hợp các điều khoản hợp đồng
pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận không phản ánh đầy đủ thực tiễn thực hiện giữa
các bên liên kết, việc phân tích, so sánh được thực hiện trên cơ sở rà soát các
sự kiện thực tế hoặc các dữ liệu tài chính để xác định đặc điểm, bản chất kinh
tế và các rủi ro kinh doanh thực tế của các bên;

b) Trường hợp các bên liên kết không
ký kết hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận, không ghi nhận doanh thu hoặc
chi phí như hỗ trợ kỹ thuật, hợp lực tập đoàn, chia sẻ bí quyết kinh doanh hoặc
sử dụng nhân sự biệt phái, kiêm nhiệm thì việc phân tích được tiến hành để xác
định bản chất giao dịch, giá trị giao dịch, thu nhập tạo ra từ các giao dịch
này và đóng góp của từng bên liên kết. Trên cơ sở đó, so sánh với các quyết định
kinh doanh có thể được các bên độc lập chấp nhận trong điều kiện tương đồng để
xác định lại giao dịch liên kết của người nộp thuế.

5. Điều kiện kinh tế của giao dịch và
điều kiện của thị trường tại thời điểm diễn ra giao dịch có ảnh hưởng đến mức
giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của các bên.

a) Một số điều kiện kinh tế khi diễn
ra giao dịch như quy mô, vị trí địa lý của thị trường sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm, cấp độ thị trường như bán buôn, bán lẻ thông thường, phân phối độc quyền;
mức độ cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và vị trí cạnh tranh tương ứng của
người bán và người mua; khả năng sẵn có của hàng hóa thay thế; mức độ cung cầu
trên thị trường nói chung và từng khu vực cụ thể; sức mua người tiêu dùng; các
yếu tố kinh tế tác động đến chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh tại nơi diễn
ra giao dịch như chính sách ưu đãi thuế; chính sách điều tiết thị trường của
các chính phủ; chi phí sản xuất, chi phí đất đai, lao động, vốn; chu kỳ kinh
doanh và các yếu tố có tác động tích cực đến mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ
phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế như các đặc điểm về vị trí, lợi thế và việc
tiết kiệm được chi phí dựa trên các yếu tố địa lý, thị trường của địa phương, lực
lượng lao động và việc tập trung các chức năng hợp lực và chuyên môn hóa căn cứ
đóng góp của tất cả các bên liên kết tham gia tạo lập giá trị;

b) Trường hợp người nộp thuế và các đối
tượng so sánh không cư trú cùng quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc không cung cấp
hàng hóa, dịch vụ tại cùng thị trường địa lý, việc phân tích điều kiện kinh tế
bao gồm phân tích mức độ tương đồng của các thị trường nơi người nộp thuế và
các đối tượng so sánh cư trú đối với các lợi thế so sánh, đặc lợi về vị trí tác
động đến các yếu tố cạnh tranh như chi phí lao động, chi phí nguyên vật liệu, vận
chuyển, tiền thuê đất, chi phí đào tạo, trợ cấp, ưu đãi về chính sách tài
chính, thuế, chi phí cơ sở hạ tầng, mức độ tăng trưởng của thị trường và các đặc
điểm lợi thế của thị trường như số lượng dân số, khách hàng với khả năng chi
tiêu tăng trưởng tốt và các đặc điểm lợi thế so sánh khác.

6. Phân tích, so sánh, loại trừ các yếu
tố khác biệt trọng yếu là phân tích loại trừ khác biệt về mặt định tính và định
lượng đối với thông tin hoặc số liệu tài chính có ảnh hưởng trọng yếu đến yếu tố
làm căn cứ xác định giá giao dịch liên kết theo từng phương pháp xác định giá
giao dịch liên kết quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định này. Khác
biệt định lượng là khác biệt xác định bằng số tuyệt đối về chu kỳ kinh doanh, số
năm thành lập, hoạt động của doanh nghiệp hoặc số tương đối như khác biệt về chỉ
tiêu tài chính theo đặc thù ngành nghề đầu tư hoặc chức năng hoạt động, khác biệt
về vốn lưu động; khác biệt định tính là các thông tin được xác định căn cứ vào
từng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 13, Điều 14,
Điều 15 Nghị định này.

a) Các yếu tố khác biệt được xác định
là trọng yếu bao gồm: Khác biệt về đặc tính sản phẩm, điều kiện hợp đồng, chức
năng, tài sản và rủi ro và ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh tế của người nộp
thuế và các đối tượng so sánh độc lập; các khác biệt về chính sách, môi trường
đầu tư, tác động của chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh tại các địa bàn tại địa
phương, trong nước và nước ngoài;

b) Các khác biệt định lượng và định
tính phải được rà soát, điều chỉnh tương ứng với các yếu tố so sánh có ảnh hưởng
trọng yếu đến phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 13,
Điều 14, Điều 15 Nghị định này.

7. Kết quả phân tích, so sánh là căn
cứ lựa chọn đối tượng so sánh độc lập phù hợp với từng phương pháp xác định giá
giao dịch liên kết quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định này. Trường
hợp người nộp thuế không thực hiện điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ
phân bổ lợi nhuận theo các đối tượng so sánh độc lập với lý do các khác biệt định
tính và định lượng gây ảnh hưởng trọng yếu thì người nộp thuế phải tìm kiếm, lựa
chọn lại các đối tượng so sánh độc lập để xác định khoảng giá trị giao dịch độc
lập chuẩn đảm bảo mức độ tin cậy, tương đồng nhất và thực hiện điều chỉnh giá
giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này.

Điều 11. Trình tự
phân tích, so sánh

1. Xác định bản chất của giao dịch
liên kết trước khi tiến hành phân tích tính tương đồng với các đối tượng so
sánh độc lập.

2. Phân tích, so sánh, tìm kiếm, lựa
chọn các đối tượng so sánh độc lập tương đồng trên cơ sở xác định thời gian so
sánh, đặc tính sản phẩm, điều kiện hợp đồng; phân tích ngành, thị trường, điều
kiện kinh tế khi phát sinh giao dịch; phân tích giao dịch liên kết và người nộp
thuế thực hiện giao dịch liên kết; nguồn cơ sở dữ liệu; phương pháp xác định
giá giao dịch liên kết và điều chỉnh các khác biệt trọng yếu, cụ thể:

a) Xác định phạm vi, nội dung và yếu
tố so sánh bao gồm thời gian so sánh; thông tin phân tích về người nộp thuế đối
với các yếu tố so sánh về chức năng, tài sản, rủi ro; đặc tính sản phẩm; điều
kiện hợp đồng; điều kiện kinh tế khi phát sinh giao dịch, phân tích ngành, thị
trường, hoàn cảnh hoạt động kinh doanh, giao dịch hàng hóa, dịch vụ và tài sản
của các bên để lựa chọn bên liên kết cần thực hiện xác định giá giao dịch liên
kết theo quy định tại Nghị định này;

b) Đánh giá, tìm kiếm đối tượng so
sánh gồm ưu tiên rà soát các đối tượng so sánh độc lập nội bộ trên cơ sở xác
minh độ tin cậy và tính độc lập của các đối tượng này đảm bảo không phải là các
giao dịch dàn xếp không theo nguyên tắc giao dịch độc lập; xây dựng các tiêu
chí tìm kiếm và xác định các nguồn cơ sở dữ liệu tin cậy có thể sử dụng theo
quy định tại Điều 17 Nghị định này để tiến hành tìm kiếm các đối tượng so sánh
độc lập tương đồng. Trên cơ sở các thông tin đã phân tích và rà soát tính sẵn
có đối với dữ liệu của đối tượng so sánh độc lập, lựa chọn phương pháp xác định
giá giao dịch liên kết phù hợp với bản chất hoạt động kinh doanh, thương mại,
tài chính, rủi ro của bên liên kết cần thực hiện xác định giá;

c) Phân tích mức độ tương đồng và tin
cậy của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn trên cơ sở rà soát, sàng lọc
các tiêu chí định tính và định lượng; phân tích thông tin kinh tế, ngành và số
liệu tài chính của các đối tượng được chọn để xác minh mức độ tương đồng; xác định
khác biệt trọng yếu và điều chỉnh khác biệt trọng yếu. Trên cơ sở kết quả lựa
chọn các đối tượng so sánh độc lập tương đồng, sử dụng dữ liệu, số liệu tài
chính của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn để xác định căn cứ thực
hiện điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp
thuế theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

3. Xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận
hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận căn cứ kết quả phân tích các đối tượng so sánh độc
lập để làm cơ sở so sánh, áp dụng xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp của người nộp thuế, không làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách
nhà nước. Phương pháp tính toán phải được áp dụng thống nhất trong chu kỳ, giai
đoạn sản xuất kinh doanh phù hợp chức năng, mô hình kinh doanh theo quy định tại
Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định này.

Điều 12. Lựa chọn
phương pháp xác định giá giao dịch liên kết

Phương pháp so sánh xác định giá của
giao dịch liên kết (viết tắt là phương pháp xác định giá giao dịch liên kết) được
áp dụng phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập, bản chất giao dịch và chức năng của
người nộp thuế trên cơ sở tính toán, áp dụng thống nhất trong toàn bộ chu kỳ,
giai đoạn sản xuất kinh doanh; căn cứ dữ liệu tài chính của các đối tượng so
sánh độc lập được lựa chọn theo các nguyên tắc phân tích, so sánh quy định tại Điều
6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định này. Phương pháp xác định giá giao
dịch liên kết được lựa chọn trong các phương pháp quy định tại Điều 13, Điều
14, Điều 15 Nghị định này, căn cứ vào đặc điểm của giao dịch liên kết và căn cứ
vào thông tin dữ liệu sẵn có.

Điều 13. Phương
pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập

1. Các trường hợp áp dụng phương pháp
so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập (sau đây viết tắt là
phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập)

Người nộp thuế thực hiện giao dịch
liên kết đối với từng chủng loại hàng hóa, tài sản hữu hình, loại hình dịch vụ
có điều kiện giao dịch, lưu thông phổ biến trên thị trường hoặc có giá được
công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế; giao dịch
thanh toán phí bản quyền khi khai thác tài sản vô hình; thanh toán lãi vay
trong hoạt động vay và cho vay; hoặc người nộp thuế thực hiện cả giao dịch độc
lập và giao dịch liên kết đối với sản phẩm tương đồng về đặc tính sản phẩm và điều
kiện hợp đồng.

2. Nguyên tắc áp dụng:

a) Phương pháp so sánh giá giao dịch
độc lập được thực hiện trên nguyên tắc không có khác biệt về đặc tính sản phẩm
và điều kiện hợp đồng khi so sánh giá giao dịch độc lập và giá giao dịch liên kết
có ảnh hưởng trọng yếu đến giá sản phẩm. Trường hợp có các khác biệt ảnh hưởng
trọng yếu đến giá sản phẩm, phải loại trừ các khác biệt trọng yếu này;

b) Các yếu tố đặc tính sản phẩm và điều
kiện hợp đồng có tác động trọng yếu đến giá sản phẩm, bao gồm: Đặc tính, chất
lượng, thương hiệu, nhãn hiệu thương mại của sản phẩm và quy mô, khối lượng
giao dịch; các điều kiện hợp đồng cung cấp, chuyển giao sản phẩm: Khối lượng,
thời hạn chuyển giao, thời hạn thanh toán và các điều kiện khác của hợp đồng;
quyền phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, tài sản có ảnh hưởng đến giá trị
kinh tế và thị trường nơi diễn ra giao dịch và các yếu tố khác tác động đến giá
sản phẩm như điều kiện kinh tế và chức năng hoạt động của người nộp thuế.

3. Phương pháp xác định:

a) Giá sản phẩm trong giao dịch liên
kết được điều chỉnh theo giá sản phẩm trong giao dịch độc lập hoặc giá trị thuộc
khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn của các đối tượng so sánh độc lập theo
quy định tại Nghị định này;

b) Trường hợp giá sản phẩm được công
bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế, giá sản phẩm
trong giao dịch liên kết được xác định theo giá sản phẩm được công bố có thời điểm
và các điều kiện giao dịch tương đồng;

c) Người nộp thuế mua máy móc, thiết
bị từ bên liên kết ở nước ngoài phải có tài liệu, chứng từ chứng minh giá mua
máy móc, thiết bị tuân theo nguyên tắc giao dịch độc lập tại thời điểm mua: Đối
với máy móc, thiết bị mới, giá so sánh là giá hóa đơn bên liên kết mua máy móc,
thiết bị đó từ bên độc lập; đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, phải có
hóa đơn, chứng từ gốc tại thời điểm mua, khi đó giá trị tài sản được xác định lại
theo quy định hiện hành của pháp luật về hướng dẫn quản lý, sử dụng và trích khấu
hao tài sản cố định.

4. Kết quả xác định giá giao dịch liên
kết là giá tính thuế để kê khai, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp
thuế.

Điều 14. Phương
pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của các
đối tượng so sánh độc lập

1. Các trường hợp áp dụng:

Người nộp thuế không có cơ sở dữ liệu
và thông tin để áp dụng phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập quy định tại Điều
13 Nghị định này hoặc người nộp thuế không thể so sánh giao dịch theo sản phẩm
trên cơ sở từng giao dịch đối với từng sản phẩm tương đồng, việc gộp chung các
giao dịch được tiến hành nhằm đảm bảo phù hợp bản chất, thực tiễn kinh doanh và
lựa chọn được tỷ suất lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập phù hợp hoặc
người nộp thuế không thực hiện chức năng tự chủ đối với toàn bộ chuỗi hoạt động
sản xuất, kinh doanh hoặc không tham gia thực hiện các giao dịch liên kết theo
quy định tại Điều 15 Nghị định này, cụ thể:

a) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận gộp trên doanh thu (phương pháp giá bán lại) áp dụng trong trường hợp người
nộp thuế thực hiện bán hàng, phân phối lại các sản phẩm mua từ bên liên kết cho
các khách hàng độc lập và không tạo ra tài sản vô hình gắn liền với sản phẩm
bán ra; không tham gia vào quá trình phát triển, gia tăng, duy trì, bảo vệ tài
sản vô hình do bên liên kết sở hữu gắn với sản phẩm bán ra hoặc không thực hiện
gia công, chế biến, lắp ráp thay đổi tính chất, đặc điểm sản phẩm, gắn nhãn hiệu
thương mại để làm gia tăng giá trị sản phẩm. Phương pháp giá bán lại không áp dụng
cho người nộp thuế là nhà phân phối sở hữu các tài sản vô hình có giá trị của tập
đoàn đối với thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa và các tài sản vô hình liên quan đến
marketing khác như danh sách khách hàng, kênh phân phối, biểu tượng, hình ảnh
và các yếu tố nhận diện thương hiệu trong hoạt động nghiên cứu thị trường, tiếp
thị, xúc tiến thương mại hoặc phát sinh chi phí tạo lập, thiết kế các kênh phân
phối, nhận diện thương hiệu hoặc các chi phí sau bán hàng;

b) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận gộp trên giá vốn (phương pháp giá vốn cộng lãi) áp dụng trong trường hợp
người nộp thuế không sở hữu tài sản vô hình và gánh chịu ít rủi ro kinh doanh,
thực hiện chức năng sản xuất theo hợp đồng, đơn đặt hàng hoặc gia công, lắp
ráp, chế tạo, chế biến sản phẩm, cài đặt thiết bị; thu mua, cung ứng sản phẩm;
cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện nghiên cứu phát triển theo hợp đồng cho bên
liên kết. Phương pháp giá vốn cộng lãi không áp dụng cho người nộp thuế là
doanh nghiệp sản xuất tự chủ, thực hiện các chức năng nghiên cứu phát triển sản
phẩm đến xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, chiến lược thị trường và bảo
hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng;

c) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận thuần: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần áp dụng trong trường hợp
người nộp thuế không có thông tin để áp dụng phương pháp so sánh giá giao dịch
độc lập; không có dữ liệu và thông tin về phương pháp hạch toán kế toán của các
đối tượng so sánh độc lập hoặc không tìm được các đối tượng so sánh có chức
năng và sản phẩm tương đồng nên không đủ cơ sở áp dụng các phương pháp so sánh
tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu hoặc trên giá vốn; người nộp thuế thực hiện
các chức năng phân phối hoặc sản xuất không sở hữu tài sản vô hình hoặc không
tham gia phát triển, gia tăng, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình hoặc
không thuộc trường hợp áp dụng phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên
kết theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

2. Nguyên tắc áp dụng:

a) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận được áp dụng trên nguyên tắc không có khác biệt về chức năng hoạt động,
tài sản, rủi ro; điều kiện kinh tế và phương pháp hạch toán kế toán khi so sánh
giữa người nộp thuế và đối tượng so sánh độc lập có ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ
suất lợi nhuận. Trường hợp có các khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ suất lợi
nhuận, khi đó phải loại trừ các khác biệt trọng yếu này;

Các yếu tố có tác động trọng yếu đến
tỷ suất lợi nhuận, bao gồm: Các yếu tố về tài sản, vốn, chi phí; quyền kiểm
soát, quyền quyết định trên thực tế phục vụ cho việc thực hiện chức năng chính
của người nộp thuế; tính chất ngành nghề hoạt động kinh doanh và thị trường sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm; phương pháp hạch toán kế toán và cơ cấu chi phí của sản
phẩm; điều kiện kinh tế diễn ra giao dịch; các quan hệ thương mại hoặc tài
chính của tập đoàn đa quốc gia; hỗ trợ kỹ thuật; chia sẻ bí quyết kinh doanh; sử
dụng nhân sự biệt phái hoặc kiêm nhiệm và các điều kiện kinh tế của ngành, lĩnh
vực kinh doanh của người nộp thuế, đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng.

b) Trường hợp áp dụng phương pháp giá
bán lại: Khác biệt có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận gộp
trên giá bán ra (doanh thu thuần) như các chi phí phản ánh chức năng của doanh
nghiệp là đại lý bán hàng, nhà phân phối độc quyền hoặc nhà phân phối thực hiện
marketing; mức độ tăng trưởng phát triển của thị trường tiêu thụ sản phẩm; chức
năng của người nộp thuế trong chuỗi cung ứng như bán lẻ, bán buôn và phương
pháp hạch toán kế toán của các bên;

c) Trường hợp áp dụng phương pháp giá
vốn cộng lãi: Khác biệt có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận gộp
trên giá vốn gồm các chi phí phản ánh chức năng hoạt động của doanh nghiệp như
sản xuất theo hợp đồng chỉ định từ công ty mẹ hoặc cung cấp dịch vụ nội bộ tập
đoàn; các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng như thời hạn chuyển giao sản phẩm, chi
phí giám sát chất lượng, lưu kho, điều kiện thanh toán và phương pháp hạch toán
kế toán đối với các yếu tố cấu thành trong giá vốn của người nộp thuế và các đối
tượng so sánh độc lập;

d) Trường hợp áp dụng phương pháp so
sánh tỷ suất lợi nhuận thuần: Khác biệt có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ
suất lợi nhuận thuần như khác biệt về chức năng hoạt động, tài sản, rủi ro; điều
kiện kinh tế; điều kiện hợp đồng và đặc tính sản phẩm theo quy định tại Điều 10
Nghị định này.

Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với
chức năng sản xuất phân phối đơn giản, không có chức năng quyết định chiến lược
và phát sinh giao dịch tạo giá trị gia tăng thấp, không chịu rủi ro hàng tồn
kho, rủi ro thị trường và không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai
thác tài sản vô hình thì không gánh chịu lỗ phát sinh trong hoạt động sản xuất
kinh doanh từ các rủi ro này.

3. Phương pháp xác định:

Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận
sử dụng tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận thuần của các đối tượng so
sánh độc lập được chọn để xác định tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận
thuần tương ứng của người nộp thuế. Việc lựa chọn tỷ suất lợi nhuận bao gồm tỷ
suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận thuần tính trên doanh thu, chi phí hoặc
tài sản phụ thuộc vào bản chất và điều kiện kinh tế của giao dịch, chức năng của
người nộp thuế và phương pháp hạch toán kế toán của các bên. Cơ sở xác định tỷ
suất lợi nhuận là số liệu kế toán của người nộp thuế về doanh thu, chi phí hoặc
tài sản không do các bên liên kết kiểm soát, quyết định.

a) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận gộp trên doanh thu (phương pháp giá bán lại):

Giá mua vào của hàng hóa, dịch vụ,
tài sản (giá vốn) từ bên liên kết bằng (=) giá bán ra (doanh thu thuần) của
hàng hóa, dịch vụ, tài sản bán lại cho bên độc lập trừ (-) lợi nhuận gộp trên
giá bán ra (doanh thu thuần) của người nộp thuế trừ (-) một số chi phí khác bao
gồm trong giá mua: Thuế nhập khẩu; lệ phí hải quan; chi phí bảo hiểm, vận chuyển
quốc tế (nếu có).

Lợi nhuận gộp trên giá bán ra (doanh
thu thuần) của người nộp thuế được xác định từ các đối tượng so sánh độc lập bằng
(=) giá bán ra (doanh thu thuần) của người nộp thuế nhân (x) tỷ suất lợi nhuận
gộp trên giá bán ra (doanh thu thuần) của các đối tượng so sánh độc lập được lựa
chọn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán ra
(doanh thu thuần) của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị
thuộc khoảng giao dịch độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán ra
(doanh thu thuần) của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn để điều chỉnh
phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Nghị định này.

Giá mua vào từ bên liên kết (hoặc giá
vốn) được điều chỉnh theo đối tượng so sánh độc lập là giá tính thuế, chi phí
kê khai, để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp
thuế.

b) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận gộp trên giá vốn (phương pháp giá vốn cộng lãi):

Giá bán ra (hoặc doanh thu thuần) của
hàng hóa, dịch vụ, tài sản bán cho bên liên kết được xác định bằng (=) giá vốn
của hàng hóa, dịch vụ, tài sản mua vào từ bên độc lập cộng (+) lợi nhuận gộp
trên giá vốn của người nộp thuế.

Lợi nhuận gộp trên giá vốn của người
nộp thuế được xác định từ các đối tượng so sánh độc lập bằng (=) giá vốn của
người nộp thuế nhân (x) tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của các đối tượng so
sánh độc lập được lựa chọn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của
các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị thuộc khoảng giao dịch độc
lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của các đối tượng so sánh độc
lập được lựa chọn để điều chỉnh phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Nghị định
này.

Giá bán ra cho bên liên kết (hoặc
doanh thu thuần) được điều chỉnh theo đối tượng so sánh độc lập là giá tính thuế,
chi phí kê khai để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của
người nộp thuế.

c) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận thuần:

Tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi
phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, chi phí hoặc tài sản
của người nộp thuế thực hiện giao dịch liên kết được điều chỉnh theo tỷ suất lợi
nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay trên doanh thu, chi phí hoặc tài sản của
các đối tượng so sánh độc lập được chọn, trên cơ sở đó điều chỉnh, xác định
nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Lợi nhuận thuần không bao gồm chênh lệch
doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính.

Tỷ suất lợi nhuận thuần được lựa chọn
là giá trị thuộc khoảng giao dịch độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận thuần của
các đối tượng so sánh độc lập được chọn để điều chỉnh, xác định thu nhập chịu
thuế và nghĩa vụ thuế phải nộp của người nộp thuế phù hợp với các nguyên tắc
quy định tại Nghị định này.

Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận thuần
chưa trừ lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo quy định của
pháp luật về kế toán, quản lý thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Kết quả xác định tỷ suất lợi nhuận
được điều chỉnh của người nộp thuế là căn cứ xác định thu nhập chịu thuế và số
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp
ngân sách nhà nước của người nộp thuế.

Điều 15. Phương
pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết

1. Các trường hợp áp dụng:

a) Người nộp thuế tham gia thực hiện
giao dịch liên kết, đặc thù, được tích hợp, khép kín trong tập đoàn, các hoạt động
phát triển sản phẩm mới, sử dụng công nghệ độc quyền, tham gia vào chuỗi giá trị
giao dịch độc quyền của tập đoàn hoặc quá trình phát triển, gia tăng, duy trì,
bảo vệ và khai thác tài sản vô hình độc quyền, không có căn cứ để xác định giá
giữa các bên liên kết hoặc các giao dịch có liên quan chặt chẽ, thực hiện đồng
thời, các giao dịch tài chính phức tạp liên quan đến nhiều thị trường tài chính
trên thế giới;

b) Người nộp thuế tham gia các giao dịch
kinh tế số, không có căn cứ để xác định giá giữa các bên liên kết hoặc tham gia
việc tạo giá trị tăng thêm thu được từ hợp lực trong tập đoàn;

c) Người nộp thuế thực hiện chức năng
tự chủ đối với toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh và không phải đối tượng
áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

2. Nguyên tắc áp dụng:

Phương pháp phân bổ lợi nhuận là
phương pháp phân bổ tổng lợi nhuận thu được để xác định lợi nhuận của người nộp
thuế tham gia vào chuỗi giao dịch. Phương pháp phân bổ lợi nhuận được áp dụng đối
với: Tổng lợi nhuận thực tế và lợi nhuận tiềm năng thu được xác định bằng các số
liệu tài chính trên cơ sở các chứng từ hợp lý, hợp lệ; giá trị và lợi nhuận của
giao dịch phải được xác định theo cùng phương pháp kế toán trong toàn bộ thời
gian áp dụng phương pháp phân bổ lợi nhuận.

3. Phương pháp xác định:

Lợi nhuận được điều chỉnh của người nộp
thuế được phân bổ trên tổng lợi nhuận thu được, bao gồm lợi nhuận thực tế và lợi
nhuận tiềm năng của các bên tham gia chuỗi giao dịch.

Lợi nhuận được điều chỉnh của người nộp
thuế là tổng lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận phụ trội. Lợi nhuận cơ bản xác định
theo phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận quy định tại Điều 14 Nghị định này.
Lợi nhuận phụ trội xác định theo tỷ lệ phân bổ dựa trên một hoặc một số yếu tố
như doanh thu, chi phí, tài sản hoặc nhân lực của các bên liên kết tham gia
giao dịch và phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập.

Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu
để phân bổ lợi nhuận được điều chỉnh theo quy định trên, việc phân bổ có thể dựa
trên một hoặc một số yếu tố như doanh thu, chi phí, tài sản hoặc nhân lực của
các bên liên kết tham gia giao dịch và phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập.

4. Kết quả xác định lợi nhuận được điều
chỉnh của người nộp thuế là căn cứ xác định thu nhập chịu thuế và số thuế thu
nhập doanh nghiệp phải nộp, nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp ngân
sách nhà nước của người nộp thuế.

Chương III

CHI PHÍ TÍNH THUẾ
VÀ KÊ KHAI, XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Điều 16. Xác định
chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

1. Chi phí của giao dịch liên kết
không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu,
thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không được tính
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
trong kỳ, bao gồm:

a) Chi phí thanh toán cho bên liên kết
không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành
nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế; không có quyền lợi,
trách nhiệm liên quan đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp
thuế;

b) Chi phí thanh toán cho bên liên kết
có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và
chức năng sản xuất, kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên
liên kết nhận được từ người nộp thuế;

c) Chi phí thanh toán cho bên liên kết
là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập
doanh nghiệp, không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

2. Chi phí dịch vụ giữa các bên liên
kết:

a) Trừ các khoản chi quy định tại điểm
b khoản này, người nộp thuế được trừ các khoản chi phí dịch vụ vào chi phí tính
thuế trong kỳ nếu đáp ứng đủ các điều kiện như sau: Dịch vụ được cung cấp có
giá trị thương mại, tài chính, kinh tế và phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản
xuất kinh doanh của người nộp thuế; dịch vụ từ các bên liên kết được xác định
đã cung cấp trong điều kiện hoàn cảnh tương tự các bên độc lập chi trả cho các
dịch vụ này; phí dịch vụ được thanh toán trên cơ sở nguyên tắc giao dịch độc lập
và phương pháp tính giá giao dịch liên kết hoặc phân bổ mức phí dịch vụ giữa
các bên liên kết phải được áp dụng thống nhất trong toàn tập đoàn đối với loại
hình dịch vụ tương tự và người nộp thuế phải cung cấp hợp đồng, chứng từ, hóa
đơn và thông tin về phương pháp tính, yếu tố phân bổ và chính sách giá của tập
đoàn đối với dịch vụ được cung cấp.

Trường hợp liên quan đến các trung tâm
thực hiện chức năng chuyên môn hóa và hợp lực tạo giá trị tăng thêm của tập
đoàn, người nộp thuế phải xác định tổng giá trị tạo ra từ các chức năng này,
xác định mức phân bổ lợi nhuận phù hợp với giá trị đóng góp của các bên liên kết
sau khi đã trừ (-) mức phí dịch vụ tương ứng cho bên liên kết thực hiện chức
năng điều phối, cung cấp dịch vụ của giao dịch độc lập có tính chất tương đồng.

b) Chi phí dịch vụ không được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Chi phí phát sinh từ các dịch vụ được cung
cấp chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết
khác; dịch vụ phục vụ lợi ích cổ đông của bên liên kết; dịch vụ tính phí trùng
lắp do nhiều bên liên kết cung cấp cho cùng một loại dịch vụ, không xác định được
giá trị gia tăng cho người nộp thuế; dịch vụ về bản chất là các lợi ích người nộp
thuế nhận được do là thành viên của một tập đoàn và chi phí mà bên liên kết cộng
thêm đối với dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thông qua trung gian bên liên kết
không đóng góp thêm giá trị cho dịch vụ.

3. Tổng chi phí lãi vay được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao
dịch liên kết:

a) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ
lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ
lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh
trong kỳ của người nộp thuế;

b) Phần chi phí lãi vay không được trừ
theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi
xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay
phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản
này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm
tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ;

c) Quy định tại điểm a khoản này
không áp dụng với các khoản vay của người nộp thuế là tổ chức tín dụng theo Luật
Các tổ chức tín dụng; tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm;
các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ
thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay
lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông
thôn mới và giảm nghèo bền vững); các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực
hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công
nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác);

d) Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi
phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 17. Cơ sở dữ
liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết

1. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê
khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, bao gồm:

a) Cơ sở dữ liệu thương mại là thông
tin, số liệu tài chính, kinh tế được các tổ chức kinh doanh dữ liệu thu thập, tập
hợp, chuẩn hóa, lưu trữ, cập nhật, cung cấp bằng các phần mềm hỗ trợ truy cập,
quản lý với các công cụ, ứng dụng được lập trình sẵn, hỗ trợ tiện ích cho người
sử dụng có thể tìm kiếm, truy cập và sử dụng dữ liệu tài chính, kinh tế của các
doanh nghiệp trong và ngoài Việt Nam theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, theo
khu vực địa lý hoặc các tiêu chí tìm kiếm theo yêu cầu khác phục vụ mục đích so
sánh, xác định đối tượng tương đồng trong kê khai và quản lý giá giao dịch liên
kết;

b) Thông tin dữ liệu của các doanh
nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

c) Thông tin, dữ liệu công bố trên
các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế;

d) Thông tin do các cơ quan bộ, ngành
trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác.

2. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản
lý giá giao dịch liên kết của Cơ quan thuế, bao gồm:

a) Cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 1
Điều này;

b) Thông tin, dữ liệu trao đổi với
các Cơ quan thuế đối tác theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định này;

c) Thông tin do các cơ quan bộ, ngành
trong nước cung cấp cho Cơ quan thuế;

d) Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế
trong quản lý rủi ro.

3. Phân tích lựa chọn đối tượng so
sánh độc lập để phân tích, xác định khoảng giao dịch độc lập tuân thủ nguyên tắc
phân tích, so sánh và các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định
tại Nghị định này, theo thứ tự ưu tiên lựa chọn dữ liệu so sánh như sau:

a) Đối tượng so sánh nội bộ của người
nộp thuế;

b) Đối tượng so sánh cư trú cùng quốc
gia, lãnh thổ với người nộp thuế;

c) Đối tượng ở các nước trong khu vực
có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

Trường hợp lựa chọn đối tượng so sánh
nước ngoài tại các thị trường địa lý khác, phải phân tích tính tương đồng và
các khác biệt trọng yếu định tính và định lượng theo quy định tại điều 9 và điều
10 Nghị định này.

Điều 18. Quyền
và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết

1. Người nộp thuế có giao dịch liên kết
thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này có các quyền theo quy định của Luật
Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Người nộp thuế có giao dịch liên kết
thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này có trách nhiệm kê khai, xác định giá
giao dịch liên kết, không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.

Người nộp thuế có trách nhiệm chứng
minh việc thực hiện phân tích, so sánh và lựa chọn phương pháp xác định giá
giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này khi Cơ quan có thẩm quyền
yêu cầu.

3. Người nộp thuế có giao dịch liên kết
thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này có trách nhiệm kê khai thông tin về
quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III
ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập
doanh nghiệp.

4. Người nộp thuế có trách nhiệm lưu
giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là các thông tin, tài liệu,
số liệu, chứng từ gồm:

a) Thông tin về quan hệ liên kết và
giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Hồ sơ quốc gia là các thông tin về
giao dịch liên kết, chính sách và phương pháp xác định giá đối với giao dịch
liên kết được lập và lưu tại trụ sở của người nộp thuế theo danh mục các nội
dung thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định
này;

c) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về
hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định
giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập
và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục
các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị
định này;

d) Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của
Công ty mẹ tối cao theo quy định tại khoản 5 Điều này và Phụ lục IV ban hành
kèm theo Nghị định này.

5. Người nộp thuế có nghĩa vụ liên
quan đến Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia:

a) Trường hợp người nộp thuế là Công
ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ
mười tám nghìn tỷ đồng trở lên, có trách nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc
gia tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục IV ban hành kèm theo
Nghị định này. Thời hạn nộp Báo cáo cho Cơ quan thuế chậm nhất là 12 tháng sau
ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao.

b) Người nộp thuế tại Việt Nam có
công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập Báo cáo
lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú phải nộp cho Cơ quan thuế
trong các trường hợp sau:

– Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Công ty
mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thỏa thuận quốc tế về thuế với Việt Nam nhưng
không có Thỏa thuận của Nhà chức trách có thẩm quyền tại thời điểm đến hạn nộp
Báo cáo theo quy định tại điểm a khoản này.

– Quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài
nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thỏa thuận giữa Nhà chức trách có
thẩm quyền với Việt Nam nhưng đã đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự động hoặc
không tự động cung cấp được cho Việt Nam Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập
đoàn là đối tượng cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài đó.

– Trường hợp tập đoàn đa quốc gia có
nhiều hơn 01 người nộp thuế tại Việt Nam và Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài
có văn bản thông báo chỉ định một trong những người nộp thuế tại Việt Nam nộp
Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia thì người nộp thuế được chỉ định có nghĩa vụ nộp
Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ quan thuế. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp
văn bản thông báo chỉ định của Công ty mẹ tối cao cho Cơ quan thuế trước hoặc vào
ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao của người nộp thuế.

c) Quy định tại điểm b khoản này
không áp dụng trong trường hợp Công ty mẹ tối cao của người nộp thuế tại Việt
Nam chỉ định một tổ chức thay mặt nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ
quan thuế nước sở tại trước hoặc vào ngày quy định tại điểm a khoản này và đáp ứng
các điều kiện sau:

– Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức
thay mặt nộp báo cáo là đối tượng cư trú có quy định yêu cầu nộp Báo cáo lợi
nhuận liên quốc gia.

– Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức
thay mặt nộp báo cáo là đối tượng cư trú có Thỏa thuận giữa Nhà chức trách có
thẩm quyền với Việt Nam là một bên ký kết tại thời điểm đến hạn nộp Báo cáo
theo quy định tại điểm a khoản này.

– Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức
thay mặt nộp báo cáo là đối tượng cư trú có Thỏa thuận giữa Nhà chức trách có
thẩm quyền với Việt Nam, không đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự động và
cung cấp được cho Việt Nam Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập đoàn là đối
tượng cư trú tại quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài đó.

– Tổ chức thay mặt nộp báo cáo có văn
bản thông báo được chỉ định nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ quan thuế
nước cư trú vào trước hoặc vào ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối
cao của tập đoàn.

– Văn bản thông báo chỉ định tổ chức
thay mặt nộp báo cáo được người nộp thuế tại Việt Nam cung cấp cho Cơ quan thuế
Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản này.

– Người nộp thuế tại Việt Nam có văn
bản thông báo cho Cơ quan thuế Việt Nam về tên, mã số thuế và nước cư trú của
Công ty mẹ tối cao hoặc tổ chức thay mặt nộp báo cáo trước hoặc vào ngày cuối
cùng của năm tài chính của tập đoàn.

d) Trường hợp người nộp thuế có Công
ty mẹ tối cao tại nước ngoài phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy
định của nước cư trú, Cơ quan thuế thực hiện trao đổi thông tin tự động theo
cam kết tại các Thỏa thuận quốc tế về thuế của Việt Nam.

đ) Trường hợp người nộp thuế có Công
ty mẹ tối cao không bắt buộc phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy
định của nước cư trú thì thực hiện theo điều ước quốc tế về thuế.

6. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên
kết được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng
năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế.
Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, thời hạn cung cấp
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Luật Thanh tra kể từ
khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
và các thông tin tài liệu, chứng từ của người nộp thuế cung cấp cho Cơ quan thuế
theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Các dữ liệu, chứng từ và tài liệu sử
dụng làm căn cứ phân tích, so sánh, xác định giá giao dịch liên kết phải nêu rõ
nguồn gốc xuất xứ. Trường hợp dữ liệu của các đối tượng so sánh độc lập là số
liệu kế toán, người nộp thuế có trách nhiệm lưu trữ và cung cấp cho Cơ quan thuế
bằng bản mềm, dưới định dạng bảng tính.

7. Người nộp thuế có trách nhiệm cung
cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông
tin, tài liệu tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết khi có yêu cầu của Cơ
quan thuế trong quá trình tham vấn trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra theo
quy định tại Điều 20 Nghị định này. Thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch
liên kết không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của Cơ
quan thuế. Trường hợp người nộp thuế có lý do chính đáng thì thời hạn cung cấp
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được gia hạn 01 lần không quá 15 ngày làm
việc, kể từ ngày hết hạn.

8. Công ty tư vấn, kiểm toán độc lập
hoặc công ty kinh doanh làm thủ tục về thuế là đại diện cho người nộp thuế lập
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có trách nhiệm tuân thủ pháp luật quản lý
thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết quy định tại Nghị định này và chịu
trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

Điều 19. Các trường
hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch
liên kết

1. Người nộp thuế được miễn kê khai
xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo
Nghị định, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị
định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối
tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất
thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu
đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn
trừ tại mục I, mục II tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê
khai xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường
hợp sau:

a) Người nộp thuế có phát sinh giao dịch
liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng
giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;

b) Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận
trước về phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên
theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính
thuế. Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về
phương pháp xác định giá tính thuế, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định
giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 18 Nghị định này;

c) Người nộp thuế thực hiện kinh
doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động
khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ
suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp
(không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính) trên
doanh thu thuần, bao gồm các lĩnh vực như sau:

– Phân phối: Từ 5% trở lên;

– Sản xuất: Từ 10% trở lên;

– Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch
toán riêng doanh thu, chi phí của từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận
thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần
tương ứng với từng lĩnh vực.

Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch
toán riêng được doanh thu nhưng không theo dõi, hạch toán riêng được chi phí
phát sinh của từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì thực hiện
phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của từng lĩnh vực để áp dụng tỷ suất lợi
nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh
thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.

Trường hợp người nộp thuế không theo
dõi, hạch toán riêng được doanh thu và chi phí của từng lĩnh vực hoạt động sản
xuất, kinh doanh để xác định tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay
và thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi
nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh
thu thuần của lĩnh vực có tỷ suất cao nhất.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng
theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ sơ xác định
giá giao dịch liên kết theo quy định.

3. Người nộp thuế thuộc trường hợp được
miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại khoản
1, khoản 2 Điều này, việc xác định tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định
thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có giao dịch liên kết
được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI
HÀNH

Điều 20. Trách
nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết

1. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản
lý thuế đối với giá giao dịch liên kết theo quy định của pháp luật thuế.

a) Quản lý, sử dụng thông tin của người
nộp thuế có giao dịch liên kết phục vụ công tác quản lý rủi ro;

b) Áp dụng quản lý rủi ro trong việc
lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch
liên kết;

c) Quản lý, sử dụng Báo cáo lợi nhuận
liên quốc gia của người nộp thuế phục vụ công tác quản lý rủi ro, trao đổi
thông tin theo quy định và cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận quốc tế về thuế,
không sử dụng để ấn định thuế.

2. Cơ quan thuế căn cứ các nguyên tắc
phân tích, so sánh, nguyên tắc và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết
được quy định tại Nghị định này và các thông tin kê khai nghĩa vụ thuế của
doanh nghiệp có giao dịch liên kết để thực hiện ấn định thuế trong các trường hợp
sau:

a) Người nộp thuế vi phạm pháp luật về
thuế nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ: Việc ấn định
doanh thu, chi phí hoặc thu nhập chịu thuế để xác định nghĩa vụ thuế được thực
hiện theo các nguyên tắc phân tích, so sánh, phương pháp xác định giá giao dịch
liên kết và cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết quy định
tại Nghị định này;

b) Các trường hợp khác theo quy định
tại khoản 2 Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày
13 tháng 6 năm 2019;

c) Cơ quan thuế có trách nhiệm tạo điều
kiện cho người nộp thuế chứng minh, giải trình về số liệu, dữ liệu của đối tượng
so sánh độc lập sử dụng trong Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

3. Cơ quan thuế có quyền ấn định mức
giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận; thu nhập chịu thuế hoặc số thuế
thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với người nộp thuế không tuân thủ quy định về
kê khai, xác định giao dịch liên kết; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ
thông tin, dữ liệu kê khai xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp
sau:

a) Người nộp thuế không kê khai, kê
khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
này;

b) Người nộp thuế cung cấp không đầy
đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Phụ lục II, Phụ
lục III ban hành kèm theo Nghị định này hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định
giá giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ và tài liệu được sử dụng làm
căn cứ phân tích, so sánh, xác định giá tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
theo yêu cầu của Cơ quan thuế trong thời hạn theo quy định tại Nghị định này.
Thông tin tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được xác định là trọng yếu
nếu thông tin này gây ảnh hưởng đến kết quả phân tích lựa chọn đối tượng so
sánh độc lập tương đồng; phương pháp xác định giá giao dịch liên kết hoặc kết
quả điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp
thuế;

c) Người nộp thuế sử dụng các thông
tin về giao dịch độc lập không trung thực, không đúng thực tế để phân tích, so
sánh, kê khai xác định giá giao dịch liên kết hoặc dựa vào các tài liệu, dữ liệu
và chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để
xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận áp dụng cho
giao dịch liên kết;

d) Người nộp thuế có hành vi vi phạm
các quy định về xác định giá giao dịch liên kết tại Điều 19 Nghị định này;

đ) Cơ sở dữ liệu sử dụng để ấn định
thuế thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13
tháng 6 năm 2019.

4. Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật
thông tin do người nộp thuế cung cấp liên quan đến việc xác định giá giao dịch
liên kết theo quy định tại Nghị định này. Việc cung cấp thông tin cho các cơ
quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này.

5. Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra
xác định giá giao dịch liên kết có phát sinh vướng mắc về cơ chế, chính sách
liên quan đến các ngành, lĩnh vực chuyên ngành, Cơ quan thuế lấy ý kiến các cơ
quan, tổ chức, cá nhân liên quan, cụ thể:

a) Cơ quan quản lý chuyên ngành, các
tổ chức, hiệp hội chuyên ngành;

b) Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp
hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến xác định giá giao dịch liên kết cho
các cơ quan, tổ chức chuyên ngành được lấy ý kiến. Các cơ quan, đơn vị được lấy
ý kiến có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

6. Cơ quan thuế trao đổi thông tin với
người nộp thuế và Cơ quan thuế đối tác theo thủ tục tham vấn trước, trong và
sau quá trình thanh tra, kiểm tra giá giao dịch liên kết như sau:

a) Trường hợp qua việc áp dụng quản
lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết, Cơ quan thuế thấy
cần thiết trao đổi thông tin trước với người nộp thuế về Phụ lục I ban hành kèm
theo Nghị định này và Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế,
Cơ quan thuế gửi công văn đề nghị tổ chức tham vấn với người nộp thuế để trao đổi,
cung cấp trước các thông tin về Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người
nộp thuế theo quy định tại Nghị định này;

b) Trường hợp Cơ quan thuế cần thực
hiện việc liên lạc, trao đổi với Cơ quan thuế đối tác về Báo cáo lợi nhuận liên
quốc gia và các thông tin liên quan khác thực hiện theo quy định tại điều khoản
về Thủ tục thỏa thuận song phương và trao đổi thông tin tại Hiệp định thuế có
liên quan. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho
người nộp thuế về việc tạm dừng thanh tra, kiểm tra để tiến hành trao đổi thông
tin với Cơ quan thuế đối tác theo quy định của pháp luật thuế.

7. Cơ quan thuế thực hiện cơ chế trao
đổi thông tin tự động theo cam kết quốc tế của Việt Nam tại các điều ước quốc tế
về thuế. Định kỳ, hàng năm, Cơ quan thuế thông báo danh sách các Cơ quan thuế
nước ngoài thực hiện được trao đổi thông tin tự động đối với Báo cáo lợi nhuận
liên quốc gia của người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế.

8. Cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh
việc xác định giá giao dịch liên kết theo thỏa thuận song phương quy định tại
các Hiệp định thuế có liên quan.

9. Trường hợp Cơ quan thuế ký Thỏa
thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế với người nộp thuế, Cơ quan
thuế có trách nhiệm:

a) Thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh
tra các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về
phương pháp xác định giá tính thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro;

b) Quản lý, kiểm tra, thanh tra việc tuân
thủ Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế đã ký kết của người
nộp thuế theo quy định.

Điều 21. Trách
nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương

1. Bộ Tài chính trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý
nhà nước về thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết
theo quy định tại Nghị định này;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin
và Truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý nhà nước
về thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

c) Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc
thực hiện các quy định về thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo
quy định tại Nghị định này.

2. Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu
về các khoản vay, trả nợ nước ngoài của từng doanh nghiệp cụ thể có giao dịch
liên kết trên cơ sở danh sách do Cơ quan thuế yêu cầu, bao gồm dữ liệu về kim
ngạch khoản vay, lãi suất, kỳ trả lãi, trả gốc, thực tế rút vốn, trả nợ (gốc,
lãi) và các thông tin liên quan khác (nếu có).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Phối hợp cung cấp dữ liệu đăng ký
ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu về cơ cấu vốn đầu tư tại
thời điểm cấp phép và các thời điểm điều chỉnh, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin liên quan đối với
các dự án đầu tư khi cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với doanh
nghiệp có giao dịch liên kết.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có
trách nhiệm:

Phối hợp cung cấp cơ sở dữ liệu liên
quan đến các hợp đồng chuyển giao công nghệ; hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu
công nghiệp; chuyển giao quyền đối với giống cây trồng; hồ sơ đăng ký quyền sở
hữu trí tuệ sau khi được xác lập quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống
cây trồng và cung cấp thông tin khi được lấy ý kiến cho Cơ quan thuế để thực hiện
công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Phối hợp cung cấp cơ sở dữ liệu về
các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
và thông tin về giao dịch liên kết trong lĩnh vực kinh tế số theo đề nghị của Bộ
Tài chính.

6. Bộ Công Thương trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Phối hợp cung cấp cơ sở dữ liệu về
giá giao dịch của các hàng hóa trên các sở giao dịch hàng hóa trong nước và
thông tin theo chức năng nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương,
theo yêu cầu quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết của Cơ
quan thuế.

7. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại
doanh nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Phối hợp đôn đốc các tập đoàn, tổng
công ty, nhóm doanh nghiệp liên kết thuộc phạm vi quản lý cung cấp thông tin
theo quy định của Cơ quan thuế.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính và các sở, ban, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý
chuyên ngành phục vụ công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch
liên kết.

9. Các bộ, ngành trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp Bộ Tài chính triển khai thực hiện
Nghị định này.

Điều 22. Hiệu lực
thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành
từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
năm 2020.

2. Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24
tháng 02 năm 2017 và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của
Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết hết
hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3. Kê khai, quyết toán thuế thu nhập
doanh nghiệp năm 2017 và năm 2018:

a) Người nộp thuế thuộc trường hợp khai
bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, năm 2018
theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP
ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ nhưng chưa thực hiện kê khai bổ sung hồ
sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện đến trước ngày
01 tháng 01 năm 2021;

b) Người nộp thuế đã được cơ quan thuế
hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra và đã có kết
luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý đối với kỳ tính thuế năm 2017, năm
2018 nhưng thuộc trường hợp được xác định lại số thuế phải nộp theo điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng
6 năm 2020 nhưng đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa gửi đề
nghị cho cơ quan thuế thì người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan thuế quản lý
trực tiếp xác định lại số thuế phải nộp;

c) Trường hợp người nộp thuế có số tiền
thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp đã nộp ngân sách nhà nước của năm
2017, năm 2018 lớn hơn số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp đã xác
định lại thì phần chênh lệch được bù trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp từ
năm 2020 đến hết năm 2024. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế còn lại
chưa bù trừ hết.

4. Đối với trường hợp được chuyển chi
phí lãi vay sang kỳ tính thuế tiếp theo khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
năm 2019 theo quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP , thời gian chuyển chi phí
lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
năm 2020. Trường hợp sau 05 năm không chuyển hết thì phần chi phí lãi vay còn lại
không được chuyển sang các kỳ tính thuế tiếp theo.

Điều 23. Trách
nhiệm thi hành

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với
các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương triển khai thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

(Kèm
theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

THÔNG TIN VỀ QUAN HỆ LIÊN KẾT VÀ GIAO
DỊCH LIÊN KẾT

(Kèm
theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

Kỳ
tính thuế: Từ ……….. đến …………….

[01] Tên người nộp thuế
………………………………………………………………………….

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ: ……………………………….………………………………………………………..

[04] Quận/huyện: …………………….. [05] Tỉnh/thành
phố: …………………………………..

[06] Điện thoại: ……………………….. [07] Fax: …………….. [08] Email: …………………..

[09] Tên đại lý thuế (nếu có):
……………………………………………………………………..

[10] Mã số thuế:

MỤC I. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN KẾT

STT

Tên bên liên kết

Quốc gia

Mã số thuế

Hình thức quan
hệ liên kết1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

B

C

D

Đ

E

G

H

I

K

L

1

2

3

MỤC II. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN KÊ
KHAI, MIỄN LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

STT

Trường hợp miễn
trừ

Thuộc diện miễn
trừ2

(1)

(2)

(3)

1

Miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục
III, mục IV và được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với các
bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng
cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên
nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế

2

Miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

a

Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng
tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất
cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng

b

Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về
phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy
định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế

c

Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng
đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài
sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần
trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh
vực như sau:

– Phân phối: Từ 5% trở lên

– Sản xuất: Từ 10% trở lên

– Gia công: Từ 15% trở lên

MỤC III. THÔNG TIN XÁC ĐỊNH GIÁ
GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Đơn vị
tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Giá trị bán ra
cho bên liên kết

Giá trị mua vào
từ bên liên kết

Lợi nhuận tăng do
xác định lại theo giá giao dịch độc lập

Thu hộ, chi hộ,
phân bổ cơ sở thường trú3

Giao dịch thuộc
phạm vi áp dụng APA4

Giá trị ghi nhận
của giao dịch liên kết

Giá trị xác định
lại theo giá giao dịch độc lập

Chênh lệch

Phương pháp xác
định giá

Giá trị ghi nhận
của giao dịch liên kết

Giá trị xác định
lại theo giá giao dịch độc lập

Chênh lệch

Phương pháp xác
định giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)

(7)

(8)

(9)=(8)-(7)

(10)

(11)=(5)+(9)

(12)

(13)

I

Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động
kinh doanh

II

Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động
liên kết

1

Hàng hóa

1.1

Hàng hóa hình thành tài sản cố định

a

Bên liên kết A

b

Bên liên kết B

1.2

Hàng hóa không hình thành tài sản cố định

a

Bên liên kết A

b

Bên liên kết B

2

Dịch vụ

2.1

Nghiên cứu, phát triển

a

Bên liên kết A

b

Bên liên kết B

2.2

Quảng cáo, tiếp thị

a

Bên liên kết A

b

Bên liên kết B

2.3

Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo

a

Bên liên kết A

b

Bên liên kết B

2.4

Hoạt động tài chính

2.4.1

Phí bản quyền và các khoản tương tự

A

Bên liên kết A

B

Bên liên kết B

2.4.2

Lãi vay

A

Bên liên kết A

B

Bên liên kết B

2.5

Dịch vụ khác

A

Bên liên kết A

B

Bên liên kết B

MỤC IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH SAU KHI XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

1. Dành cho người nộp thuế thuộc
các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ

Người nộp thuế đã
ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)

Có □

Không □

Đơn vị
tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Giá trị giao dịch
liên kết

Giá trị giao dịch
với các bên độc lập

Tổng giá trị
phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ

Giá trị xác định
theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Giá trị xác định
giá theo APA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)+(4)+(5)

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(3)=(1)-(2)

4

Giá vốn hàng bán

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(5)=(3)-(4)

6

Chi phí bán hàng

7

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8

Doanh thu hoạt động tài chính

8.1

Trong đó: Lãi tiền gửi và lãi cho vay

9

Chi phí tài chính

9.1

Trong đó: Chi phí lãi vay

9.1.a

Chi phí lãi vay được trừ trong kỳ

9.1.b

Phần chi phí lãi vay trong kỳ không được trừ chuyển
sang kỳ sau theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16

10

Chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ

11

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh
trong kỳ (11)=(5)-(6)-(7)+(8)-(9)

12

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh
doanh trong kỳ không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động
tài chính (12)=(11)-(8)+(9)

13

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng
chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay trong kỳ cộng chi phí
khấu hao trong kỳ (13)=(11)+(9.1)-(8.1)+(10)

14

Tỷ lệ chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi
và lãi cho vay phát sinh trong kỳ trên tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay trong kỳ cộng
chi phí khấu hao trong kỳ (14)=[(9.1)-(8.1)]/(13)

15

Chi phí lãi vay của các kỳ trước chuyển sang,
trong đó: (15)=(15.1)+(15.2)+(15.3)+(15.4)+(15.5)

15.1

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-1) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

15.2

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-2) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

15.3

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-3) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

15.4

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-4) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

15.5

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-5) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

16

Tỷ lệ chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi
và lãi cho vay phát sinh cộng chi phí lãi vay của các kỳ trước chuyển sang
trên tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay (sau
khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) trong kỳ cộng chi phí khấu hao trong kỳ
(16)=[(9.1)-(8.1)+(15)]/(13)

17

Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch
liên kết

17.1

– Tỷ suất …………………………………….

17.2

– Tỷ suất …………………………………….

17.3

– ………………………………………………

2. Dành cho người nộp thuế thuộc
các ngành ngân hàng, tín dụng

Người nộp thuế đã
ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)

Có □

Không □

Đơn vị
tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Giá trị giao dịch
liên kết

Giá trị giao dịch
với các bên độc lập

Tổng giá trị
phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ

Giá trị xác định
theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Giá trị xác định
giá theo APA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)+(4)+(5)

1

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

2

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

3

Thu nhập lãi thuần (3)=(1)-(2)

4

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

5

Chi phí hoạt động dịch vụ

6

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ (6)=(4)-(5)

7

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

8

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

9

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

10

Thu nhập từ hoạt động khác

11

Chi phí hoạt động khác

12

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác (12)=(10)-(11)

13

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

14

Chi phí hoạt động

15

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

16

Tổng lợi nhuận trước thuế
(16)=(3)+(6)+(7)+(8)+(9)+(12)+(13)-(14)-(15)

17

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh
(17=16-12)

18

Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch
liên kết

18.1

Tỷ suất ………………………….

18.2

Tỷ suất ………………………….

18.3

……………………………………

3. Dành cho người nộp thuế là các
Công ty chứng khoán

Người nộp thuế đã
ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)

Có □

Không □

Đơn vị
tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Giá trị giao dịch
liên kết

Giá trị giao dịch
với các bên độc lập

Tổng giá trị
phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ

Giá trị xác định
theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Giá trị xác định
giá theo APA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)+(4)+(5)

1

Doanh thu hoạt động
(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(1.5)+(1.6)+(1.7)+(1.8)+(1.9)+ (1.10)+(1.11)

1.1

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua
lãi/lỗ (FVTPL) (1.1)=(1.1.a)+(1.1.b)+(1.1.c)

1.1.a

Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL

1.1.b

Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL

1.1.c

Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính
FVTPL

1.2

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
(HTM)

1.3

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu

1.4

Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

1.5

Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro

1.6

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán

1.7

Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng
khoán

1.8

Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

1.9

Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán

1.10

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính

1.11

Thu nhập hoạt động khác

2

Chi phí hoạt động (2) = (2.1) + (2.2) + (2.3)
+ (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12)

2.1

Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ
(FVTPL) (2.1)=(2.1.a)+(2.1.b)+(2.1.c)

2.1.a

Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL

2.1.b

Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL

2.1.c

Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL

2.2

Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
(HTM)

2.3

Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp
lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại

2.4

Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất
các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay
của các khoản cho vay

2.5

Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa
rủi ro

2.6

Chi phí hoạt động tự doanh

2.7

Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán

2.8

Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng
khoán

2.9

Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

2.10

Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán

2.11

Chi phí hoạt động tư vấn tài chính

2.12

Chi phí các dịch vụ khác

3

Doanh thu hoạt động tài chính
(3)=(3.1)+(3.2)+(3.3)+(3.4)

3.1

Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện

3.2

Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng
không cố định

3.3

Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty
con, liên kết, liên doanh

3.4

Doanh thu khác về đầu tư

4

Chi phí tài chính
(4)=(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)+(4.5)

4.1

Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện

4.2

Chi phí lãi vay

4.3

Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty
con, liên kết, liên doanh

4.4

Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu
tư tài chính dài hạn

4.5

Chi phí tài chính khác

5

Chi phí bán hàng

6

Chi phí quản lý công ty chứng khoán

7

Kết quả hoạt động (7)=(1)-(2)+(3)-(4)-(5)-(6)

8

Tổng lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh
trong kỳ

9

Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ

9.1

Chi phí lãi vay được trừ trong kỳ

9.2

Phần chi phí lãi vay trong kỳ không được trừ chuyển
sang kỳ sau theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16

10

Chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ

11

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát
sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ
[(11)=(7)+(9)-(8)+(10)]

12

Tỷ lệ chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi
và lãi cho vay phát sinh trong kỳ trên tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay trong kỳ cộng
chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ (12)=[(9)-(8)]/(11)

13

Chi phí lãi vay của các kỳ trước chuyển sang
(13)=(13.1)+(13.2)+(13.3)+(13.4)+(13.5)

Trong đó:

13.1

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-1) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

13.2

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-2) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

13.3

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-3) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

13.4

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-4) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

13.5

– Phần chi phí lãi vay không được trừ từ năm
(n-5) chuyển sang kỳ tính thuế (n)

14

Tỷ lệ chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi
và lãi cho vay phát sinh được trừ trong kỳ cộng chi phí lãi vay của các kỳ
trước chuyển sang kỳ tính thuế (n) trên tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh cộng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao
phát sinh trong kỳ của người nộp thuế (14)=[(9)-(8)+(13)]/(11)

15

Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch
liên kết

15.1

Tỷ suất …………………………..

15.2

Tỷ suất …………………………..

15.3

……………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là
đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI
LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………………….
Chứng chỉ hành nghề số: ……….1

……, ngày …..
tháng ….. năm …..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

HƯỚNG
DẪN KÊ KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU

A. Kỳ tính thuế: Ghi thông tin tương ứng
với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế
xác định theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

B. Thông tin chung của người nộp thuế:
Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] ghi thông tin tương ứng với thông tin đã ghi
tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

C. Mục I. Thông tin về các bên liên kết:

– Cột (2): Ghi đầy đủ tên của từng
bên liên kết:

+ Trường hợp bên liên kết tại Việt
Nam là tổ chức thì ghi theo thông tin tại giấy phép đăng ký doanh nghiệp; là cá
nhân thì ghi theo thông tin tại chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ
chiếu.

+ Trường hợp bên liên kết là tổ chức,
cá nhân ngoài Việt Nam thì ghi theo thông tin tại văn bản xác định quan hệ liên
kết như giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, thỏa thuận giao dịch của người
nộp thuế với bên liên kết.

– Cột (3): Ghi tên quốc gia, vùng
lãnh thổ nơi bên liên kết là đối tượng cư trú.

– Cột (4): Ghi mã số thuế của các bên
liên kết:

+ Trường hợp bên liên kết là tổ chức,
cá nhân tại Việt Nam thì ghi đủ mã số thuế.

+ Trường hợp bên liên kết là tổ chức,
cá nhân ngoài Việt Nam thì ghi đủ mã số thuế, mã định danh người nộp thuế, nếu
không có thì ghi rõ lý do.

– Cột (5): Căn cứ quy định tại khoản
2 Điều 5 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, người nộp thuế phát sinh giao dịch liên kết
kê khai hình thức quan hệ liên kết tương ứng với từng bên liên kết bằng cách
đánh dấu “x” vào ô tương ứng. Trường hợp bên liên kết thuộc nhiều hơn một hình
thức quan hệ liên kết, người nộp thuế đánh dấu “x” vào các ô tương ứng.

D. Mục II. Các trường hợp được miễn
kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp
được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều
19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP tại Cột (2) thì đánh dấu “x” vào ô thuộc diện miễn
trừ tương ứng tại Cột (3).

Trường hợp người nộp thuế được miễn
kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại khoản
1 Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, người nộp thuế chỉ đánh dấu vào ô tương ứng
tại Cột (3) và không phải kê khai các mục III và IV Phụ lục I kèm theo Nghị định
số …../2020/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế được miễn lập
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a hoặc điểm c khoản
2 Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, người nộp thuế kê khai các mục III và IV
theo hướng dẫn tương ứng tại các phần Đ.1 và E.

Trường hợp người nộp thuế được miễn lập
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19
Nghị định số …../2020/NĐ-CP, người nộp thuế kê khai theo hướng dẫn tương ứng tại
các phần Đ.2 và E.

Đ. Mục III. Thông tin xác định giá
giao dịch liên kết:

Đ.1. Trường hợp người nộp thuế được
miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a hoặc điểm
c khoản 2 Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP và đã kê khai đánh dấu (x) vào cột
3 tại dòng a hoặc dòng c chỉ tiêu miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
của Mục II Phụ lục I kèm theo Nghị định số …../2020/NĐ-CP thực hiện kê khai mục
này như sau:

– Cột (3), (7) và (12): Kê khai như
hướng dẫn tại phần Đ.2 Phụ lục này.

– Cột (4), (5), (6), (8), (9), (10)
và (11): Người nộp thuế để trống không kê khai.

Đối với trường hợp người nộp thuế được
miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a khoản 2
Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết
phát sinh trong kỳ tính thuế làm căn cứ xác định điều kiện được miễn trừ được
tính bằng (=) tổng giá trị tại Cột (3) cộng (+) Cột (7) của dòng chỉ tiêu “Tổng
giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết”.

Đ.2. Người nộp thuế không thuộc trường
hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại điểm a hoặc điểm c khoản
2 Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP kê khai như sau:

– Chỉ tiêu “Tổng giá trị giao dịch
phát sinh từ hoạt động kinh doanh”:

+ Cột (3): Ghi tổng giá trị doanh thu
bán ra cho các bên liên kết và các bên độc lập, bao gồm: Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác (không bao gồm
các khoản thu hộ).

+ Cột (7): Ghi tổng giá trị chi phí
phải trả cho các bên liên kết và các bên độc lập, bao gồm: Chi phí hàng hóa và
dịch vụ mua vào, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh
nghiệp và chi phí khác (không bao gồm các khoản chi hộ).

+ Cột (4), (5), (6), (8), (9), (10),
(11), (12) và (13): Để trống không phải kê khai.

– Chỉ tiêu “Tổng giá trị giao dịch
phát sinh từ hoạt động liên kết”:

+ Cột (3), (4), (7) và (8): Ghi tổng
giá trị tại các ô tương ứng với từng chỉ tiêu Hàng hóa cộng (+) Dịch vụ.

– Chỉ tiêu “Hàng hóa”:

+ Cột (3), (4), (7) và (8): Ghi tổng
giá trị tại các ô tương ứng với các chỉ tiêu Hàng hóa hình thành tài sản cố định
cộng (+) Hàng hóa không hình thành tài sản cố định.

– Chỉ tiêu “Hàng hóa hình thành tài sản
cố định” và các dòng chi tiết “Bên liên kết A”, “Bên liên kết B”,…:

+ Cột (3) và (7): Ghi tổng giá trị
phát sinh từ mua hoặc bán tài sản cố định của người nộp thuế với các bên liên kết
theo giá trị tại sổ kế toán.

+ Cột (4) và (8): Ghi tổng giá trị
phát sinh từ mua hoặc bán tài sản cố định với các bên liên kết được xác định
theo phương pháp xác định giá giao dịch liên kết tương ứng tại Cột (6) và (10).

– Chỉ tiêu “Hàng hóa không hình thành
tài sản cố định” và các dòng chi tiết “Bên liên kết A”, “Bên liên kết B”,…:

+ Cột (3) và (7): Ghi tổng giá trị
phát sinh từ mua hoặc bán hàng hóa không phải là tài sản cố định của người nộp
thuế với các bên liên kết theo giá trị tại sổ kế toán.

+ Cột (4) và (8): Ghi tổng giá trị
phát sinh từ mua hoặc bán hàng hóa không phải là tài sản cố định của người nộp
thuế với các bên liên kết được xác định theo phương pháp xác định giá giao dịch
liên kết tương ứng tại Cột (6) và (10).

– Chỉ tiêu “Dịch vụ”:

+ Cột (3), (4), (7) và (8): Ghi tổng
giá trị tại các ô tương ứng với các chỉ tiêu “Nghiên cứu, phát triển” cộng (+)
“Quảng cáo, tiếp thị” cộng (+) “Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo” cộng (+)
“Hoạt động tài chính” cộng (+) “Dịch vụ khác”.

– Các chỉ tiêu “Nghiên cứu, phát triển”;
“Quảng cáo, tiếp thị”; “Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo”; “Hoạt động tài
chính và Dịch vụ khác”, và chi tiết theo từng “Bên liên kết A”, “Bên liên kết
B”,…:

+ Cột (3) và (7): Ghi tổng giá trị từng
loại dịch vụ phát sinh từ giao dịch với các bên liên kết được ghi nhận theo giá
trị ghi tại sổ kế toán.

+ Cột (4) và (8): Ghi tổng giá trị từng
loại dịch vụ phát sinh từ giao dịch với các bên liên kết được xác định theo
phương pháp xác định giá giao dịch liên kết tương ứng tại Cột (6) và Cột (10).

– Cột (6) và (10): Ghi tương ứng với từng
chỉ tiêu theo từng bên liên kết ký hiệu viết tắt tên phương pháp xác định giá
giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định số
…../2020/NĐ-CP cấu thành giá trị bán ra cho bên liên kết và giá trị mua vào từ
bên liên kết của người nộp thuế xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên
kết, cụ thể như sau:

+ PP1: Phương pháp so sánh giá giao dịch
liên kết với giá giao dịch độc lập (phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập).

+ PP2: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập.

PP2-1: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
gộp trên doanh thu (phương pháp giá bán lại).

PP2-2: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
gộp trên giá vốn (phương pháp giá vốn cộng lãi).

PP2-3: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận thuần.

+ PP3: Phương pháp phân bổ lợi nhuận
giữa các bên liên kết.

Ví dụ:

+ Mua máy móc từ bên liên kết A trên
cơ sở phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập, tại dòng chỉ tiêu Hàng hóa
hình thành tài sản cố định từ bên liên kết A Cột (10): Ghi PP1.

+ Thu phí dịch vụ quản lý cung cấp
cho bên liên kết B trên cơ sở phương pháp giá vốn cộng lãi, tại dòng chỉ tiêu
Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo cho bên liên kết B Cột (6): Ghi PP2-2.

– Cột (5) và (9): Ghi tổng giá trị được
xác định theo công thức tính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
…../2020/NĐ-CP.

– Cột (11): Ghi lợi nhuận tăng do xác
định lại theo giá giao dịch độc lập.

– Cột (12): Ghi lần lượt tổng giá trị
thu hộ, tổng giá trị chi hộ, tổng giá trị doanh thu phân bổ cho cơ sở thường
trú, tổng giá trị chi phí phân bổ cho cơ sở thường trú phát sinh trong kỳ tính
thuế.

– Cột (13): Ghi theo hướng dẫn tại Phụ
lục I ban hành kèm theo Nghị định số …../2020/NĐ-CP tương ứng với từng giao dịch
thuộc phạm vi áp dụng APA và để trống các ô tương ứng với các dòng chỉ tiêu ghi
số liệu tổng giá trị.

E. Mục IV. Kết quả sản xuất kinh
doanh sau khi xác định giá giao dịch liên kết:

– Chỉ tiêu “Người nộp thuế đã ký thỏa
thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)”:

Người nộp thuế đánh dấu “x” vào “Có”
nếu đã ký APA đơn phương, song phương hoặc đa phương với Cơ quan thuế Việt Nam.
Trường hợp người nộp thuế không ký APA với Cơ quan thuế thì đánh dấu “x” vào
“Không” và để trống không kê khai các chỉ tiêu tại Cột (4) bảng kết quả sản xuất
kinh doanh tại mục này.

– Người nộp thuế chỉ phát sinh các khoản
thu hoặc doanh thu với các bên độc lập chỉ kê khai tại Cột (6) của bảng kết quả
sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp đối với từng chỉ
tiêu tương ứng được hướng dẫn tại Phụ lục này.

1. Dành cho người nộp thuế thuộc các
ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ:

a) Trường hợp người nộp thuế đã kê
khai đánh dấu (x) vào Cột 3 tại dòng 2a miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch
liên kết của Mục II Phụ lục I kèm theo Nghị định số …../2020/NĐ-CP, thực hiện
kê khai theo hướng dẫn như sau:

– Các chỉ tiêu tại dòng (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (8.1), (9), (9.1), (9.1.a), (9.1.b), (10), (11)
và (12):

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi giá trị được xác định
từ số liệu tại Báo cáo tài chính.

– Các chỉ tiêu tại dòng (13), (14),
(15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.5) và (16) xác định và tính toán theo
quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số …../2020/NĐ-CP.

– Chỉ tiêu tại dòng (17): Người nộp
thuế để trống không kê khai.

b) Trường hợp người nộp thuế đã kê
khai đánh dấu (x) vào Cột 3 tại dòng 2c miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch
liên kết của Mục II Phụ lục I kèm theo Nghị định số …../2020/NĐ-CP, thực hiện kê
khai theo hướng dẫn như sau:

– Các chỉ tiêu tại dòng (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (8.1), (9), (9.1), (9.1.a), (9.1.b), (10), (11)
và (12):

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi giá trị được xác định từ
số liệu tại Báo cáo tài chính.

– Các chỉ tiêu tại dòng (13), (14),
(15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.5) và (16) xác định và tính toán theo
quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số …../2020/NĐ-CP.

– Chỉ tiêu “Tỷ suất lợi nhuận sử dụng
xác định giá giao dịch liên kết”

+ Cột (2): Ghi các tỷ suất lợi nhuận
thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ không bao gồm chênh lệch doanh
thu và chi phí của hoạt động tài chính trên doanh thu thuần tại các dòng chỉ
tiêu (17.1), (17.2), (17.3), (17…) theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19
Nghị định số …../2020/NĐ-CP.

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột 6: Người nộp thuế kê khai giá
trị Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ không bao gồm chênh
lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính trên doanh thu thuần đối với
lĩnh vực hoạt động theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định số
…../2020/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện
kinh doanh nhiều hơn một lĩnh vực, theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí
của từng lĩnh vực hoặc theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu nhưng không
theo dõi, hạch toán riêng được chi phí phát sinh của từng lĩnh vực thực hiện kê
khai riêng theo từng lĩnh vực.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện
kinh doanh nhiều hơn một lĩnh vực không theo dõi, hạch toán riêng được doanh
thu và chi phí của từng lĩnh vực thực hiện kê khai theo lĩnh vực có tỷ suất cao
nhất.

c) Trường hợp người nộp thuế không được
miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a hoặc điểm
c khoản 2 Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, kê khai như sau:

– Chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ”:

+ Cột (3) và (4): Ghi tổng giá trị của
các giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các bên liên kết xác định giá theo
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Cột (3) và theo APA tại Cột (4).

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của các
giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các bên độc lập theo giá trị ghi tại sổ
kế toán.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị được xác
định theo công thức tính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
…../2020/NĐ-CP.

Các chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng hóa,
dịch vụ xuất khẩu” và “Các khoản giảm trừ doanh thu”: Người nộp thuế kê khai
tương ứng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ và ghi theo hướng dẫn
tương tự tại chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”.

– Chỉ tiêu “Doanh thu thuần về bán
hàng và cung cấp dịch vụ”:

+ Cột (3), (4), (5) và (6): Ghi giá
trị bằng giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ” trừ (-) chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu”.

– Chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”:

+ Cột (3) và (4): Ghi tổng giá trị của
giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các
bên liên kết và bằng (=) tổng giá trị phát sinh với các bên liên kết xác định
theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và theo APA cộng (+) giá trị giao dịch
phát sinh với các bên độc lập ghi tại sổ kế toán.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của giá vốn
hàng bán tương ứng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên độc lập
và bằng (=) tổng giá trị phát sinh với các bên liên kết xác định theo Hồ sơ xác
định giá giao dịch liên kết và theo APA cộng (+) giá trị giao dịch phát sinh với
các bên độc lập ghi tại sổ kế toán.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị được xác
định theo công thức tính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
…../2020/NĐ-CP.

– Chỉ tiêu “Lợi nhuận gộp về bán hàng
và cung cấp dịch vụ”:

+ Cột (3), (4), (5) và (6) có giá trị
bằng giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu “Doanh thu thuần về bán hàng
và cung cấp dịch vụ” trừ (-) chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”.

– Các chỉ tiêu “Chi phí bán hàng” và
“Chi phí quản lý doanh nghiệp”:

+ Cột (3) và (4): Ghi tổng giá trị của
chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tương ứng với doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ cho các bên liên kết bằng (=) tổng giá trị phát sinh với
các bên liên kết xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và theo
APA cộng (+) giá trị giao dịch phát sinh với các bên độc lập ghi tại sổ kế
toán.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị của chi
phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tương ứng với doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ cho các bên độc lập bằng (=) tổng giá trị phát sinh với các
bên liên kết xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và theo APA cộng
(+) giá trị giao dịch phát sinh với các bên độc lập ghi tại sổ kế toán.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị được xác
định theo công thức tính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
………/2020/NĐ-CP.

– Đối với các chỉ tiêu chi phí phát
sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, người nộp thuế theo dõi hạch toán và
ghi giá trị hạch toán, xác định riêng đối với chi phí từ bên liên kết thuộc phạm
vi xác định giá theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết; theo APA và giao dịch
với các bên độc lập tương ứng với cột (3), (4) và (5). Trường hợp không xác định
riêng được thì người nộp thuế lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp nhất theo một
hoặc một số yếu tố như doanh thu, chi phí, tài sản, nhân lực hoặc yếu tố khác
phù hợp với bản chất hoạt động và ghi giá trị chi phí phân bổ vào các ô tương ứng
(3), (4) và (5).

– Chỉ tiêu “Doanh thu hoạt động tài
chính”:

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị doanh thu
hoạt động tài chính.

– Chỉ tiêu “Lãi tiền gửi và lãi cho vay”:
Ghi giá trị tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay tính vào doanh thu hoạt động
tài chính trong kỳ.

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị theo xác
định tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, theo APA đối với giao dịch phát
sinh với các bên liên kết và giá trị ghi tại sổ kế toán đối với giao dịch phát
sinh với các bên độc lập.

– Chỉ tiêu “Chi phí tài chính”:

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị chi phí
hoạt động tài chính.

– Chỉ tiêu “Chi phí lãi tiền vay dùng
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh”: Ghi giá trị chi phí lãi vay tính vào chi
phí tài chính trong kỳ.

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị theo xác
định tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, theo APA đối với giao dịch phát
sinh với các bên liên kết và giá trị ghi tại sổ kế toán đối với giao dịch phát
sinh với các bên độc lập.

– Chỉ tiêu “Chi phí khấu hao phát
sinh trong kỳ”:

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị chi phí
khấu hao đã tính vào chi phí trong kỳ và được xác định bằng tổng giá trị chi
phí khấu hao đã tính vào giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý
doanh nghiệp.

– Chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt động
sản xuất kinh doanh trong kỳ”:

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng giá trị
tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu “Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch
vụ” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí bán hàng” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh
nghiệp” cộng (+) chỉ tiêu “Doanh thu tài chính” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí tài
chính”.

– Chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt động
sản xuất kinh doanh trong kỳ không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của
hoạt động tài chính”:

+ Cột (3), (4), (5) và (6): Ghi giá
trị bằng giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu “Lợi nhuận gộp về bán
hàng và cung cấp dịch vụ” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí bán hàng” trừ (-) chỉ tiêu
“Chi phí quản lý doanh nghiệp”.

– Chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho
vay trong kỳ cộng chi phí khấu hao trong kỳ”:

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng giá trị
chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh” cộng (+) chỉ tiêu
“Chi phí lãi vay” trừ (-) chỉ tiêu “Lãi tiền gửi và lãi cho vay” cộng (+) chỉ
tiêu “Chi phí khấu hao”.

– Chỉ tiêu “Tỷ lệ chi phí lãi vay sau
khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ trên tổng lợi nhuận thuần
từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi
cho vay trong kỳ cộng chi phí khấu hao trong kỳ”:

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi giá trị tỷ lệ phần
trăm bằng (=) giá trị [chỉ tiêu “Chi phí lãi tiền vay” trừ (-) chỉ tiêu “Lãi tiền
gửi và lãi cho vay”] chia (:) giá trị chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay trong kỳ
cộng chi phí khấu hao trong kỳ”.

– Chỉ tiêu “Tỷ suất lợi nhuận sử dụng
xác định giá giao dịch liên kết”:

+ Cột (2): Ghi các tỷ suất lợi nhuận
áp dụng để điều chỉnh, xác định giá giao dịch liên kết tại các dòng chỉ tiêu
(17.1), (17.2), (17.3),… tương ứng với phương pháp xác định giá giao dịch
liên kết theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định số
…../2020/NĐ-CP.

+ Cột (3) và (4): Ghi giá trị tỷ suất
lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết theo Hồ sơ xác định giá giao
dịch liên kết tại Cột (3) và theo APA tại Cột (4).

+ Cột (5) và (6): Người nộp thuế để
trống không kê khai.

Ví dụ:

+ Người nộp thuế sử dụng phương pháp
so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần và áp dụng Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất
kinh doanh trong kỳ không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động
tài chính trên tổng chi phí để xác định lợi nhuận thuần trong kỳ tính thuế, tại
Cột (2) chỉ tiêu (17.1): Ghi Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh
trong kỳ không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính
trên tổng chi phí và kê khai mức tỷ suất tương ứng theo Hồ sơ xác định giá giao
dịch liên kết tại Cột (3) và theo APA tại Cột (4).

+ Người nộp thuế sử dụng phương pháp
so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần và áp dụng Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất
kinh doanh trong kỳ không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động
tài chính trên tổng chi phí đối với hoạt động sản xuất theo Hồ sơ xác định giá
giao dịch liên kết; Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ
không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính trên
doanh thu thuần đối với hoạt động phân phối theo APA, tại Cột (2) chỉ tiêu
(17.1) và (17.2): Ghi Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ
không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính trên tổng
chi phí đối với hoạt động sản xuất tại chỉ tiêu (17.1) và kê khai tỷ suất tương
ứng tại Cột (3); ghi Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ
không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính trên
doanh thu thuần đối với hoạt động phân phối tại chỉ tiêu (17.2) và kê khai tỷ
suất tương ứng tại Cột (4).

– Trường hợp người nộp thuế thực hiện
nhiều chức năng sản xuất, kinh doanh và Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá
giao dịch liên kết khác nhau thì kê khai Kết quả sản xuất kinh doanh sau khi
xác định giá giao dịch liên kết riêng đối với từng chức năng sản xuất, kinh
doanh.

2. Dành cho người nộp thuế thuộc các
ngành ngân hàng, tín dụng:

– Chỉ tiêu “Thu nhập lãi và các khoản
thu nhập tương tự”:

+ Cột (3), (4) và (5): Ghi tổng giá
trị của thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ các bên liên kết không
ký APA xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Cột (3), theo
APA tại Cột (4) và theo giá trị ghi sổ kế toán phát sinh với bên độc lập tại Cột
(5).

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị được xác
định theo công thức tính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
………/2020/NĐ-CP.

– Chỉ tiêu “Chi phí lãi và các khoản
chi phí tương tự”:

+ Cột (3) và (4): Ghi tổng giá trị
Chi trả lãi và các khoản chi phí tương tự tương ứng với Thu nhập lãi và các khoản
thu nhập tương tự thu được từ các bên liên kết và bằng (=) tổng giá trị phát
sinh với các bên liên kết xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
và theo APA cộng (+) giá trị giao dịch phát sinh với các bên độc lập ghi tại sổ
kế toán.

+ Cột (5): Ghi tổng giá trị Chi trả
lãi và các khoản chi phí tương tự tương ứng với Thu nhập lãi và các khoản thu
nhập tương tự thu được từ các bên độc lập bằng (=) tổng giá trị phát sinh với
các bên liên kết xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và theo
APA cộng (+) giá trị giao dịch phát sinh với các bên độc lập ghi tại sổ kế
toán.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị được xác
định theo công thức tính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
…../2020/NĐ-CP.

– Chỉ tiêu “Thu nhập lãi thuần”:

Cột (3), (4), (5) và (6): Ghi giá trị
bằng (=) giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu Thu nhập lãi và các khoản
thu nhập tương tự trừ (-) chỉ tiêu Chi trả lãi và các khoản chi phí tương tự.

– Chỉ tiêu “Thu nhập từ hoạt động dịch
vụ”: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Thu nhập lãi và các khoản thu nhập
tương tự.

– Chỉ tiêu “Chi phí hoạt động dịch vụ”:
Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Chi trả lãi và các khoản chi phí tương
tự.

– Chỉ tiêu “Lãi/lỗ thuần từ hoạt động
dịch vụ”:

Cột (3), (4), (5) và (6): Ghi giá trị
bằng (=) giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu “Thu nhập từ hoạt động dịch
vụ” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí hoạt động dịch vụ”.

– Các chỉ tiêu “Lãi/lỗ thuần từ hoạt
động kinh doanh ngoại hối”, “Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh”,
“Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư”: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại
chỉ tiêu “Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự”.

– Chỉ tiêu “Thu nhập từ hoạt động
khác”: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu “Thu nhập lãi và các khoản thu
nhập tương tự”.

– Chỉ tiêu “Chi phí hoạt động khác”:
Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu Chi trả lãi và các khoản chi phí tương
tự.

– Chỉ tiêu “Lãi/lỗ thuần từ hoạt động
khác”:

Cột (3), (4), (5) và (6): Ghi giá trị
bằng (=) giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu “Thu nhập từ hoạt động
khác” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí hoạt động khác”.

– Chỉ tiêu “Thu nhập từ góp vốn, mua cổ
phần”: Ghi theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu “Thu nhập lãi và các khoản thu
nhập tương tự”.

– Chỉ tiêu “Chi phí hoạt động”: Ghi
theo hướng dẫn tương tự tại chỉ tiêu “Chi trả lãi và các khoản chi phí tương tự”.

– Chỉ tiêu “Chi phí dự phòng rủi ro
tín dụng”:

+ Cột (3), (4) và (5): Ghi tổng giá
trị chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tương ứng với thu nhập và các khoản thu có
tính chất là doanh thu tại Cột (3), (4) và (5) được trích lập dự phòng.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị được xác
định theo công thức tính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
…/2020/NĐ-CP.

– Đối với các chỉ tiêu chi phí phát
sinh trong hoạt động kinh doanh, người nộp thuế hạch toán, xác định riêng tương
ứng với từng khoản thu có tính chất là doanh thu tại các cột (3), (4), (5) và ghi
giá trị được hạch toán, xác định riêng. Trường hợp không xác định riêng được
thì người nộp thuế lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp nhất theo một hoặc một số
yếu tố như doanh thu, chi phí, tài sản, nhân lực hoặc yếu tố khác phù hợp với bản
chất hoạt động và ghi giá trị chi phí phân bổ vào các ô tương ứng (3), (4) và
(5).

– Chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận trước thuế”:
Phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện trước thuế của tổ chức ngân hàng, tín dụng
trong kỳ tính thuế và được xác định như sau:

+ Cột (3), (4), (5) và (6): Ghi giá
trị bằng (=) giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu “Thu nhập lãi thuần”
cộng (+) chỉ tiêu “Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ” cộng (+) chỉ tiêu “Lãi/lỗ
thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối” cộng (+) chỉ tiêu “Lãi/lỗ thuần từ mua
bán chứng khoán kinh doanh” cộng (+) chỉ tiêu “Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng
khoán đầu tư” cộng (+) chỉ tiêu “Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác” cộng (+) chỉ
tiêu “Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí hoạt động” trừ
(-) chỉ tiêu “Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng”.

– Chỉ tiêu: “Lợi nhuận thuần từ hoạt
động sản xuất kinh doanh”:

+ Cột (3), (4), (5) và (6): Ghi giá
trị bằng giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận trước thuế”
trừ (-) chỉ tiêu “Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác”.

– Chỉ tiêu “Tỷ suất lợi nhuận sử dụng
xác định giá giao dịch liên kết”:

+ Cột (2): Ghi các tỷ suất lợi nhuận
áp dụng để điều chỉnh, xác định giá giao dịch liên kết tại các dòng chỉ tiêu
(18.1), (18.2), (18.3) … tương ứng với phương pháp xác định giá giao dịch
liên kết theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định số
……../2020/NĐ-CP:

+ Cột (3) và (4): Ghi giá trị tỷ suất
lợi nhuận áp dụng xác định giá giao dịch liên kết theo Hồ sơ xác định giá giao
dịch liên kết tại Cột (3) và theo APA tại Cột (4).

+ Cột (5) và (6): Người nộp thuế để
trống không kê khai.

3. Dành cho người nộp thuế là các
công ty chứng khoán:

a) Trường hợp người nộp thuế đã kê
khai đánh dấu (x) vào Cột 3 tại dòng 2a Mục II Phụ lục I kèm theo Nghị định số
……./2020/NĐ-CP, thực hiện kê khai theo hướng dẫn như sau:

– Các chỉ tiêu tại dòng (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c),
(1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6) , (1.7), (1.8), (1.9), (1.10), (1.11),
(2.1.a), (2.1.b), (2.1.c), (2.2), (2.3), (2.4) , (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9),
(2.10), (2.11), (2.12), (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) , (4.1), (4.2), (4.3),
(4.4), (4.5), (5), (6), (7), và (10):

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi giá trị được xác định
từ số liệu tại Báo cáo tài chính.

– Chỉ tiêu tại dòng (15): Người nộp
thuế để trống không kê khai.

b) Trường hợp người nộp thuế không được
miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a khoản 2
Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, kê khai như sau:

– Các chỉ tiêu tại dòng (1.1.a), (1.1.b), (1.1.c),
(1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6) , (1.7), (1.8), (1.9), (1.10), (1.11),
(2.1.a), (2.1.b), (2.1.c), (2.2), (2.3), (2.4) , (2.5), (2.6), (2.7), (2.8),
(2.9), (2.10), (2.11), (2.12), (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) , (4.1), (4.2), (4.3),
(4.4), (4.5), (5), (6) và (10):

+ Cột (3), (4) và (5): Ghi tổng giá
trị của thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ các bên liên kết không
ký APA xác định theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Cột (3), theo
APA tại Cột (4) và theo giá trị ghi sổ kế toán phát sinh với bên độc lập tại Cột
(5).

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị được xác
định theo công thức tính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
…../2020/NĐ-CP.

– Đối với các chỉ tiêu chi phí phát
sinh trong kỳ, người nộp thuế theo dõi hạch toán và ghi giá trị hạch toán, xác
định riêng đối với chi phí từ bên liên kết thuộc phạm vi xác định giá theo Hồ
sơ xác định giá giao dịch liên kết; theo APA và giao dịch với các bên độc lập
tương ứng với cột (3), (4) và (5). Trường hợp không xác định riêng được thì người
nộp thuế lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp nhất theo một hoặc một số yếu tố
như doanh thu, chi phí, tài sản, nhân lực hoặc yếu tố khác phù hợp với bản chất
hoạt động và ghi giá trị chi phí phân bổ vào các ô tương ứng (3), (4) và (5).

– Chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và
lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ”:

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi giá trị bằng giá trị
chỉ tiêu “Kết quả hoạt động” cộng (+) chỉ tiêu “Tổng Chi phí lãi vay phát sinh
trong kỳ” trừ (-) “Tổng lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ” cộng
(+) chỉ tiêu “Chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ”.

– Chỉ tiêu “Tỷ lệ chi phí lãi vay sau
khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ trên tổng lợi nhuận thuần
từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi
cho vay trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ”:

+ Cột (3), (4) và (5): Người nộp thuế
để trống không kê khai.

+ Cột (6): Ghi giá trị tỷ lệ phần
trăm bằng (=) giá trị [chỉ tiêu “Tổng Chi phí lãi tiền vay” trừ (-) chỉ tiêu “Tổng
lãi tiền gửi và lãi cho vay”] chia (:) giá trị chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ”.

– Chỉ tiêu “Tỷ suất lợi nhuận sử dụng
xác định giá giao dịch liên kết”:

+ Cột (2): Ghi các tỷ suất lợi nhuận
áp dụng để điều chỉnh, xác định giá giao dịch liên kết tại các dòng chỉ tiêu (15.1),
(15.2) (15.3), … tương ứng với phương pháp xác định giá giao dịch liên kết
theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định số
…../2020/NĐ-CP.

+ Cột (3) và (4): Ghi giá trị tỷ suất
lợi nhuận áp dụng xác định giá giao dịch liên kết theo Hồ sơ xác định giá giao
dịch liên kết tại Cột (3) và theo APA tại Cột (4).

+ Cột (5) và (6): Người nộp thuế để
trống không kê khai.

 

PHỤ LỤC II

(Kèm
theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

DANH MỤC CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU CẦN
CUNG CẤP TẠI HỒ SƠ QUỐC GIA

(Kèm
theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

Kỳ
tính thuế: Từ ……………… đến………………….

[01] Tên người nộp thuế …………………………………………………………………..

[02] Mã số thuế:

 [03] Địa chỉ:
………………………………………………………………………………..

[04] Quận/huyện: ………………… [05] Tỉnh/thành
phố: ………………………………

[06] Điện thoại: …………………… [07] Fax:
……………. [08] Email:………………..

[09] Tên đại lý thuế (nếu có):
…………………………………………………………….

[10] Mã số thuế:

Công ty báo cáo các thông tin, tài liệu
đã chuẩn bị và lưu trữ theo quy định tại Phụ lục II, như sau:

STT

Tài liệu

Đã lập và lưu

Ghi chú

1

Thông tin về người nộp thuế:

1.1

Thông tin cơ cấu quản lý và tổ chức, bao gồm sơ đồ
tổ chức, danh sách, thông tin tóm lược các chức danh quản lý của tập đoàn mà
người nộp thuế phải báo cáo trực tiếp và địa chỉ văn phòng, trụ sở chính của
các chức danh này

1.2

Thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh, chiến
lược kinh doanh của người nộp thuế, bao gồm thông tin về việc người nộp thuế
có tham gia hoặc chịu tác động vào quá trình, quyết định tái cơ cấu hay chuyển
nhượng vốn, chuyển nhượng tài sản của tập đoàn trong năm kê khai

1.3

Thông tin các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch
vụ tương đồng trên thị trường trong nước và quốc tế (các đối thủ cạnh tranh
chính)

2

Các giao dịch liên kết: với mỗi loại/dòng giao dịch
liên kết trọng yếu mà người nộp thuế có liên quan, cung cấp các thông tin
sau:

2.1

Mô tả về các giao dịch liên kết trọng yếu (ví dụ
cung cấp dịch vụ sản xuất, mua hàng hóa, cung cấp dịch vụ, khoản vay, các bảo
lãnh thực hiện và tài chính, nhượng quyền TSVH, v.v…) và bối cảnh mà các
giao dịch này được thực hiện

2.2

Giá trị và hóa đơn các khoản thanh toán và được thanh
toán trong nội bộ tập đoàn đối với mỗi loại giao dịch liên quan đến công ty
con (ví dụ thanh toán và được trả đối với sản phẩm, dịch vụ, bản quyền, lãi
vay, v.v…) bị Cơ quan thuế nước ngoài điều chỉnh

2.3

Xác định các bên liên kết liên quan đến các giao
dịch liên kết và quan hệ giữa các bên liên kết này

2.4

Bản sao các thỏa thuận, hợp đồng giao dịch liên kết

2.5

Phân tích chức năng và phân tích so sánh chi tiết
đối với người nộp thuế và các bên liên kết đối với mỗi loại giao dịch liên kết,
bao gồm bất kỳ thay đổi nào so với năm trước đó

2.6

Thuyết minh phương pháp xác định giá giao dịch
liên kết phù hợp nhất liên quan đến các dòng giao dịch liên kết và lý do lựa
chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết đề xuất

2.7

Xác định bên liên kết được lựa chọn xác định giá
giao dịch liên kết, và giải trình lý do lựa chọn

2.8

Tóm tắt các giả định trọng yếu khi áp dụng phương
pháp xác định giá giao dịch liên kết đề xuất

2.9

Giải trình các lý do thực hiện phân tích dữ liệu
nhiều năm (nếu có)

2.10

Danh mục và mô tả các đối tượng so sánh độc lập (đối
tượng nội bộ và đối tượng bên ngoài) và thông tin, chỉ số tài chính cần thiết
phục vụ phân tích giá chuyển nhượng, bao gồm mô tả về phương pháp tìm kiếm dữ
liệu so sánh và nguồn thông tin tìm kiếm

2.11

Mô tả các khoản điều chỉnh so sánh đã thực hiện,
lý do, tài liệu về kết quả điều chỉnh

2.12

Mô tả lý do và diễn giải việc áp dụng phương pháp
xác định giá giao dịch liên kết đề xuất đã tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc
lập

2.13

Tóm tắt thông tin về các chỉ số, chỉ tiêu, tiêu
chí tài chính định lượng và lý do, diễn giải về việc các chỉ tiêu này được sử
dụng trong quá trình áp dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết đề
xuất

2.14

Bản sao các Thỏa thuận APA đơn phương và song
phương, đa phương và các thỏa thuận khác về thuế liên quan đến các giao dịch
liên kết của người nộp thuế mà Cơ quan thuế Việt Nam không phải là một bên
tham gia thỏa thuận, ký kết

3

Thông tin tài chính:

3.1

Báo cáo tài chính của năm kê khai của người nộp
thuế

3.2

Thông tin và kế hoạch phân bổ và cách thức sử dụng
các dữ liệu tài chính khi áp dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết
đề xuất

3.3

Mô tả tóm tắt về các dữ liệu tài chính có liên
quan trong quá trình phân tích so sánh và nguồn dữ liệu

3.4

Tóm tắt lý do và giải trình nguyên nhân, kế hoạch
kinh doanh, đầu tư và chiến lược phát triển đối với các doanh nghiệp có kết
quả kinh doanh thua lỗ từ 03 năm trở lên

Công ty xin cam đoan tất cả thông tin
đã khai tại mẫu này và các tài liệu gửi kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về thông tin đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI
LÝ THUẾ
Họ và tên:…………..
Chứng chỉ hành nghề số ………

Ngày ….. tháng
….. năm ….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.

 

PHỤ LỤC III

(Kèm
theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

DANH MỤC CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU CẦN
CUNG CẤP TẠI HỒ SƠ TOÀN CẦU

(Kèm
theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

Kỳ
tính thuế: Từ…………… đến…………..

[01] Tên người nộp thuế …………………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

[04] Quận/huyện: …………… [05] Tỉnh/thành
phố: ……………………………

[06] Điện thoại: …………….. [07] Fax:
…………… [08] Email:……………….

[09] Tên đại lý thuế (nếu có):
…………………………………………………….

[10] Mã số thuế:

Công ty báo cáo các thông tin, tài liệu
đã chuẩn bị và lưu trữ theo quy định tại Phụ lục III, như sau:

STT

Tài liệu

Đã lập và lưu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Cơ cẩu tổ chức:

1.1

Sơ đồ minh họa cơ cấu sở hữu; cơ cấu pháp lý của
tập đoàn và vị trí địa lý của các công ty con thuộc tập đoàn đang hoạt động.

2

Thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn gồm:

2.1

Các yếu tố chính và kênh quan trọng tạo lợi nhuận
kinh doanh.

2.2

Mô tả về chuỗi cung ứng của 05 sản phẩm và/hoặc dịch
vụ lớn nhất của tập đoàn tính theo doanh thu và bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch
vụ nào chiếm hơn 5% doanh thu tập đoàn, bao gồm thông tin về thị trường địa
lý chính của các hàng hóa, dịch vụ này. Mô tả có thể dưới hình thức sơ đồ hoặc
biểu đồ

2.3

Danh sách và mô tả ngắn gọn các thỏa thuận dịch vụ
trọng yếu giữa các thành viên của tập đoàn, không gồm các dịch vụ nghiên cứu
phát triển (R&D), bao gồm mô tả năng lực của các trụ sở chính (cấp toàn cầu
và cấp vùng) cung cấp các dịch vụ quan trọng và các chính sách giá chuyển nhượng
để phân bổ chi phí dịch vụ và xác định giá phải trả cho các dịch vụ nội bộ tập
đoàn. Tóm tắt và giải trình lý do chính trong trường hợp tập đoàn tiến hành
hoạt động mua sắm và quảng cáo, tiếp thị thông qua các trung tâm mua sắm và
trung tâm tiếp thị tập trung

2.4

Mô tả các thị trường địa lý chính của các sản phẩm
của tập đoàn nêu tại mục 2.2

2.5

Mô tả bằng văn bản về phân tích chức năng đưa ra
các đóng góp của trụ sở chính đối với các giá trị do các cơ sở kinh doanh bản
địa trong tập đoàn tạo ra, ví dụ các chức năng trọng yếu được thực hiện, các
rủi ro trọng yếu phải gánh chịu và các tài sản trọng yếu được sử dụng

2.6

Mô tả về các giao dịch tái cơ cấu kinh doanh trọng
yếu, các hoạt động mua bán, sáp nhập phát sinh trong năm tài chính

3

Thông tin về tài sản vô hình (TSVH) của tập đoàn:

3.1

Mô tả tổng quan về chiến lược chung của MNE với
việc phát triển, sở hữu và khai thác TSVH, bao gồm vị trí của các cơ sở
nghiên cứu phát triển (R&D) trụ sở chính và vị trí của nơi quản lý
R&D

3.2

Danh mục các TSVH hoặc nhóm các TSVH của tập đoàn
có tác động trọng yếu đối với chính sách giá chuyển nhượng và các công ty sở
hữu về mặt pháp lý đối với TSVH hoặc nhóm TSVH đó

3.3

Danh sách các thỏa thuận quan trọng giữa các bên
liên kết liên quan đến TSVH, thỏa thuận đóng góp chi phí, thỏa thuận dịch vụ
nghiên cứu và các thỏa thuận cấp giấy phép, nhượng quyền

3.4

Mô tả chung về các chính sách giá chuyển nhượng của
tập đoàn đối với các hoạt động R&D và TSVH

3.5

Mô tả chung về bất kỳ chuyển nhượng lợi ích quan
trọng đối với TSVH giữa các bên liên kết trong năm tài chính liên quan, bao gồm
thông tin các công ty con, các quốc gia tham gia chuyển nhượng và các khoản
thanh toán liên quan

4

Các hoạt động tài chính nội bộ tập đoàn:

4.1

Mô tả chung về cơ chế phân bổ tài chính của tập
đoàn, bao gồm các thỏa thuận tài chính, thỏa thuận cấp vốn quan trọng với các
bên cho vay độc lập

4.2

Thông tin xác định bất kỳ thành viên nào của tập
đoàn cung cấp chức năng tài chính, vốn tập trung cho tập đoàn, bao gồm các quốc
gia nơi thành lập công ty con và nơi đặt trụ sở điều hành thực tế của công ty
con

4.3

Mô tả chung về chính sách giá chuyển nhượng của tập
đoàn đối với các thỏa thuận tài chính, cấp vốn giữa các bên liên kết

5

Kết quả kinh doanh và nghĩa vụ thuế của tập đoàn:

5.1

Báo cáo tài chính hợp nhất năm kê khai của tập đoàn
và các báo cáo, cơ chế tài chính, quản lý nội bộ phục vụ mục đích tính thuế của
tập đoàn; thuế suất áp dụng xác định nghĩa vụ thuế tương ứng lợi nhuận thu được
từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên liên kết có giao dịch liên kết với
người nộp thuế

5.2

Danh sách mô tả ngắn gọn về các thỏa thuận trước
về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đơn phương và các chính sách thuế
khác liên quan đến việc phân bổ thu nhập giữa các quốc gia

Công ty xin cam đoan tất cả thông tin
đã khai tại mẫu này và các tài liệu gửi kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về thông tin đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI
LÝ THUẾ
Họ và tên:…………..
Chứng chỉ hành nghề số ………

Ngày ….. tháng
….. năm ….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.

 

PHỤ LỤC IV

(Kèm
theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

KÊ KHAI THÔNG TIN BÁO CÁO LỢI NHUẬN
LIÊN QUỐC GIA

(Kèm
theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

Kỳ
tính thuế: Từ …………………..đến……………..

[01] Tên người nộp thuế
……………………………………………………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ: ………………………………..……………………………………………………..

[04] Quận/huyện:
…………………………….. [05] Tỉnh/thành phố: …………….……………..

[06] Điện thoại: …………………………….. [07] Fax: ………………. [08] Email:………….

[09] Tên đại lý thuế (nếu có):
…………………………………………………………………..

[10] Mã số thuế:

MỤC I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN
BỔ THU NHẬP, THUẾ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO QUỐC GIA CƯ TRÚ

Quốc gia

Doanh thu

Lợi nhuận trước
thuế

Tổng số thuế
thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Thuế thu nhập
đã nộp

Vốn đăng ký

Lợi nhuận lũy kế

Số lượng nhân
viên

Tài sản hữu
hình ngoại trừ tiền và các khoản tương đương tiền

Bên độc lập

Bên liên kết

Tổng

MỤC II. DANH MỤC CÁC CÔNG TY CON CỦA
TẬP ĐOÀN THEO QUỐC GIA CƯ TRÚ

Tên tập đoàn đa
quốc gia

Quốc gia

Các công ty là
đối tượng cư trú ở nước sở tại

Quốc gia hoặc
lãnh thổ đăng ký kinh doanh nếu khác với quốc gia hoặc lãnh thổ cư trú thuế

Các hoạt động
kinh doanh

Nghiên cứu và
phát triển

Nắm giữ hoặc quản
lý tài sản trí tuệ

Mua hàng

Chế tạo hoặc sản
xuất

Bán hàng, tiếp
thị hoặc phân phối

Điều hành, quản
lý và các dịch vụ hỗ trợ

Cung cấp dịch vụ
cho các bên không liên quan

Tài chính nội bộ
tập đoàn

Các dịch vụ tài
chính theo quy định

Bảo hiểm

Nắm giữ cổ phần
hoặc các công cụ vốn khác

Công ty không
hoạt động

Khác

1.

2.

3.

….

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng
và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI
LÝ THUẾ
Họ và tên:…………..
Chứng chỉ hành nghề số ………

Ngày ….. tháng
….. năm ….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.

 

HƯỚNG
DẪN KÊ KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU

A. Kỳ tính thuế: Ghi thông tin tương ứng
với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế
xác định theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

B. Thông tin chung của người nộp thuế:
Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] ghi thông tin tương ứng với thông tin đã ghi
tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

C. Mục I. Tổng quan về hoạt động phân
bổ thu nhập, thuế và hoạt động kinh doanh theo quốc gia cư trú:

Các nội dung kê theo đơn vị tiền tệ
được quy đổi đơn vị tính là đồng Việt Nam theo quy định của chế độ kế toán
doanh nghiệp. Trường hợp các bên liên kết thuộc tập đoàn có năm tài chính khác
nhau thì báo cáo lợi nhuận lập theo số liệu, thông tin tại báo cáo của năm tài
chính liền kề trước kỳ tính thuế của người nộp thuế.

– Chỉ tiêu “Quốc gia”: Ghi tên quốc
gia, vùng lãnh thổ nơi các bên liên kết là đối tượng cư trú và nơi đặt cơ sở
thường trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này các bên liên kết
tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp
thuế và các bên liên kết thuộc tập đoàn (bao gồm cả trường hợp các bên liên kết
này không xác định được là đối tượng cư trú của quốc gia, vùng lãnh thổ nào).

+ Trường hợp công ty mẹ tối cao và
bên liên kết cư trú thuế ở nhiều nước thì phải thực hiện xác định nơi cư trú
thuế theo hướng dẫn của Hiệp định thuế liên quan.

+ Trường hợp không có Hiệp định thuế
giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ liên quan thì ghi nước hoặc vùng lãnh thổ bên
liên kết đăng ký kinh doanh hoặc ghi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi các bên
liên kết có cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này các bên liên kết
tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại quốc gia hoặc
vùng lãnh thổ đó.

– Chỉ tiêu “Doanh thu”: Tổng giá trị
các khoản thu có tính chất là doanh thu trong kỳ từ các bên liên kết và các bên
độc lập, trừ cổ tức và lợi nhuận được chia từ các bên liên kết, gồm:

+ Bên độc lập: Ghi tổng các khoản thu
của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú
thu được từ các bên độc lập.

+ Bên liên kết: Ghi tổng các khoản
thu của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư
trú thu được từ các bên liên kết khác.

+ Chỉ tiêu tổng doanh thu: Ghi tổng
giá trị doanh thu tại cột Bên độc lập cộng (+) giá trị doanh thu tại cột Bên
liên kết.

– Chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”:
Ghi tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của các bên liên kết của tập đoàn đa quốc
gia tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú.

– Chỉ tiêu “Tổng số thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp”: Ghi tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc loại thuế
có tính chất tương tự) mà các bên liên kết của tập đoàn đa quốc gia phải nộp tại
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi cư trú và số thuế có tính chất tương tự thuế
thu nhập doanh nghiệp (như thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu) phải nộp tại
các nước, vùng lãnh thổ khác nơi cư trú.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp được xác định căn cứ chế độ kế toán theo cơ sở tiền mặt hoặc cơ sở dồn tích
theo quy định tại nơi cư trú của bên liên kết và ghi chú phương pháp áp dụng nếu
xác định theo cơ sở tiền mặt.

– Chỉ tiêu “Thuế thu nhập đã nộp”: Ghi
tổng số thuế thu nhập đã nộp của tất cả các bên liên kết thuộc tập đoàn.

Trường hợp các bên liên kết đã nộp
thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài (hoặc loại thuế có tính chất
tương tự) tại nước, vùng lãnh thổ khác nơi cư trú, số thuế nhà thầu này được
tính vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp.

– Chỉ tiêu “Vốn đăng ký”: Ghi tổng số
vốn cam kết đầu tư đã được giải ngân thực tế của các bên liên kết thuộc tập
đoàn đa quốc gia tại nơi cư trú.

– Chỉ tiêu “Lợi nhuận lũy kế”: Ghi tổng
cộng dồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tất cả các bên liên kết thuộc tập
đoàn tại quốc gia tại thời điểm cuối kỳ.

– Chỉ tiêu “Số lượng nhân viên”: Ghi
tổng số người lao động bình quân của các bên liên kết sử dụng.

– Chỉ tiêu “Tài sản hữu hình ngoại trừ
tiền và các khoản tương đương tiền mặt”: Ghi tổng giá trị tài sản của các bên
liên kết, gồm: Tài sản cố định hữu hình, Tài sản cố định thuê tài chính, Bất động
sản đầu tư, Tài sản dở dang dài hạn.

D. Mục II. Danh mục các công ty con của
tập đoàn theo nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú

– Chỉ tiêu “Quốc gia”: Ghi tương tự
Chỉ tiêu Quốc gia tại Mục I.

– Chỉ tiêu “Các Công ty là đối tượng
cư trú ở nước sở tại”: Ghi tên pháp nhân của các bên liên kết của công ty mẹ tối
cao có nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc loại thuế có tính chất
tương tự) theo quy định của pháp luật tại nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú.

+ Trường hợp công ty mẹ tối cao hoặc
các bên liên kết có cơ sở thường trú tại bên liên kết khác, ghi cơ sở thường
trú tương ứng với dòng kê khai tên quốc gia là nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú của
bên liên kết.

– Chỉ tiêu “Quốc gia hoặc vùng lãnh
thổ đăng ký kinh doanh nếu khác với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cư trú”: Ghi
tên của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà các công ty con của tập đoàn đăng ký
kinh doanh khác với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cư trú.

– Chỉ tiêu “Các hoạt động kinh
doanh”: Công ty mẹ tối cao xác định chức năng hoạt động kinh doanh của các bên
liên kết, đánh dấu “x” vào ô tương ứng theo từng chức năng được liệt kê tại chỉ
tiêu “Các hoạt động kinh doanh”. Trường hợp bên liên kết thực hiện nhiều hơn một
chức năng, Công ty mẹ tối cao đánh dấu “x” vào tất cả các ô tương ứng với từng
chức năng.

 

PHỤ LỤC V

(Kèm
theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH
ĐỘC LẬP CHUẨN

Công thức tính khoảng giao dịch độc lập
chuẩn và giá trị trung vị được xác định theo hàm Percentile trong Microsoft
Excel như sau:

1. Cách tính

– Lập một vùng dữ liệu trong Excel là
các ô chứa các giá trị về mức giá hoặc tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi
nhuận được xác định từ các đối tượng so sánh độc lập (có thể là một cột hoặc một
dòng).

– Di chuyển con trỏ đến một ô khác
ngoài vùng dữ liệu và thực hiện lệnh Percentile để tìm các giá trị bách phân vị
tương ứng, cụ thể:

Percentile (Vùng dữ liệu, tham số)

– Vùng dữ liệu: Là vùng chứa các giá
trị về mức giá hoặc tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận.

– Tham số: Nhận các giá trị tương ứng
0,35 đến 0,75.

+ Bách phân vị thứ 35 là giá trị của
hàm Percentile với tham số bằng 0,35.

+ Bách phân vị thứ 50 (số trung vị)
là giá trị của hàm Percentile với tham số bằng 0,5.

+ Bách phân vị thứ 75 là giá trị của
hàm Percentile với tham số bằng 0,75.

+ Khoảng giá trị giao dịch độc lập
chuẩn là khoảng giá trị từ bách phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75.

2. Ví dụ minh họa

Trong năm 202x, doanh nghiệp A lựa chọn
được các doanh nghiệp độc lập để so sánh có các số liệu về tỷ suất lợi nhuận
thuần trên tài sản là: 1,0; 1,25; 1,25; 1,5; 1,5; 1,75; 2,0; 2,0; 2,15; 2,25;
2,5; 2,75; 3,0.

Xác định các giá trị bách phân vị của
Hàm Percentile trong excel như sau:

Giá trị tỷ suất
tìm được

Xác định phân vị
thứ 35 đến phân vị thứ 75

Giá trị trả về

1.00

Bách phân vị thứ
35

“=Percentile(A5:A17,0.35)”

1.55

1.25

Trung vị

“=Percentile(A5:A17,0.5)”

2

1.25

Bách phân vị thứ
75

“=Percentile(A5:A17,0.75)”

2.25

1.50

1.50

1.75

2.00

2.00

2.15

2.25

2.50

2.75

3.00


1 Người nộp thuế đánh dấu “x” vào cột hình thức

quan hệ liên kết kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số
…/2020/NĐ-CP ngày …/…/2020 của Chính phủ. Trường hợp bên liên kết thuộc nhiều
hơn một hình thức quan hệ liên kết, người nộp thuế đánh dấu “x” vào các ô tương
ứng.

2. Người nộp thuế đánh dấu “x” vào dòng trường hợp miễn trừ áp dụng tương ứng.

3. Giá trị phân bổ cho cơ sở thường trú cần kê khai và chú thích rõ là phân bổ doanh
thu hay chi phí cho cơ sở thường trú.

4. Người nộp thuế kê khai “x” đối với giao dịch thuộc phạm vi áp dụng APA và
“không” đối với giao dịch không thuộc phạm vi áp dụng APA.

Bạn có thể xem thêm các khóa học kế toán khác tại: http://cafeketoan.vn/khoa-hoc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *