Tổng hợp các khóa học

Tổng hợp các khóa học hiện nay đang được Cafe Kế Toán triển khai đào tạo tại Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Cafe Kế Toán. Cafe Kế Toán hướng dẫn lập BCTC như thế nào, kiểm tra tính hợp lý của BCTC, sau đó hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, hướng dẫn thủ tục thanh tra kiểm tra quyết toán, hoàn thuế… tất cả đều được làm trên chứng từ thực tế và bảo đảm bạn sẽ làm được nếu theo đuổi nghề. Bạn học tại Cafe Kế Toán, bạn sẽ luôn hỗ trợ bạn ngay cả khi đã kết thúc khoá học